Claudy Brahamavar
Kutma Festh
Posted On: 07/09/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÀÄmÁä ¥sɸïÛ
¸ÀA¸Ágï ¸ÀUÉÆî ¨sÀ¯Áð ¸ÀAvÉƸÁ£ï ¥ÁªÁìZÁå ²AªÉÇgÁ£ï,
zsÀwð ¸ÉƨsÁÛ ¥ÁZÁé å gÀAUÁ¼ï gÀAUÁ£ï
¨sÀÄUÁåðA¤ ªÀiÁAqÁè å zÁ° ««zsï ¥sÀįÁ£ï,
ªÀÄAiÉÄð ªÀiÁAiÉÄZÁ d¯Áä ¢¸ÁZÁ AiÉÄuÁå£ï
 
¥Àæyé ¸ÀVî ¨sÀ¯Áåð £ÀªÁå ¥sÀįÁA ¥sÀ¼Á£ï,
PÀ¶Ö ªÀÄ£ÁêAZÁå WÁªÀiÁZÁå ªÁªÁæ£ï,
±ÉvÁÌgï ¨sÉlAiÀiÁÛ ¥ÀAiÉÄèA PÀt¸ï zɪÁPï ªÉÆUÁ£ï
¯ÉÆÃPï dªÀiÁÛ ªÀÄA¢gÁAvï ¨sÉlAªïÌ CUÁðA §°zÁ£ï.
 
ºÀ¸ÀÄð£ï UÁªÁåA ªÉÆAw ªÀiÁAiÉÄPï,
CUÁðA ¢ªÁåA zsÀ£Áå zɪÁPï,
¥sÁªÉÇ PɯÁè åPï DªÀiÁÌA ªÀÄjAiÉÄPï
fªÁå zɪÁZÁå ªÀiÁAiÉÄPï.
 
¨sÀÄVðA G¯Áè¸ÁÛvï ªÀiÁAiÉÄPï ¥sÀįÁA C¥ÀÄð£ï
ªÀír¯ÁA ¸ÀAvÉƸÁÛvï ¨sÀÄUÁåðAPï PÉÆ§Ä ªÁAlÄ£ï,
D¼ÀÄA zÉAmÉÆ D¤ §UɧUÉZÁå vÀPÁðgÉ£ï
PÀÄmÁªÀiï ¸ÁAUÁvÁ gÁAzÁÛ, ªÀiÁUÁÛ D¤ eɪÁÛ JPÀémÁ£ï.
 
ªÀiÁ®ÎqÁåAZÁå ºÁå ¸ÀA¸ÀÌøvÉZÁå ¥sɸÁÛ£ï,
JPÀémÁÛvï PÀÄmÁä ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁ£ï
zɪÁPï ºÉÆUÉƽìvÁvï vÁuÉAZïÑ  ¢¯Áè å zÉuÁå£ï,
GgÉÆA¢ ºÉA PÀÄmÁä ¥sɸïÛ ªÉÆAwªÀiÁAiÉÄZÁå ¨É¸ÁAªÁ£ï.
 
PÉÆèÃr §æºÁäªÀgï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Claudy Brahamavar to KonkaniFriends.com
  Ekach Uthaar
  Go Mathaa
  Hanv Ani Thi
  Chuno Kadalle Fond
  Dhani
  Kavi
  Phond
  Zalmala Jezu Khamvner
  Dhon Thondam
  Bhognnam No 335-337
 More contributions from Claudy Brahamavar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kutma Festh":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code