Lancy Pinto Nayak
Monthi Festh
Posted On: 08/09/2010 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÉÆAw ¥sɸïÛ
AiÉÄ ªÀÄjAiÉÄ AiÉÄ
vÀÄA DªÉÄÎgï AiÉÄ
Deï vÀÄeÉA ¥sɸïÛ
D«ÄA ¸ÀVîA ¸Àé¸ïÛ
vÀÄA D«ÄÑ D¸ïÛ
vÀÄA ªÉÆUÁ ªÀ¸ïÛ !!
ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ¸Áð vÀÄPÁ
D¥ÀAiÉÄÛ¯ÁåAªï d§zÀð¸ïÛ
 
ºÉ ¥Á«Ö £Á !
£Á ªÀÄí¼Áågï eÁAiÀiÁß!!
eÁAiÀiÁß £ÀíAiÀiï ªÀiÁAiÉÄ AiÉÄ£ÁPÁ!!!
ªÀÄíeÁå ¥Á¦AiÀiÁZÉgï gÁUÁgï eÁAiÀiÁßPÁ!!!!
 
Deï DªÉÄÎgï DªÁeï £Á
ReÉß-UÀ£Áð½ £ÁAvï
gÁ¸ï gÁAzÁéAiÀiï £Á
gÁAzÁÛ¯Áåa UÀvï £Á
«ZÁað ªÀÄvï £Á.
PÀÄmÁªÀiï £Á¸ÁÛA QvÉAZï £Á.
f«vï  ¸ÀUÉîA jvÉA
¸ÀUïðgïZï ¥sɸïÛ eÁvÉA
G¯ÁðA JPÀÄìgÉÆ «zsÀÄgï
£Á ¸À¨ïÝ , £Á GvÁgï
fêï G¯Áð ¸ÀÄvÁgï
ªÀiË£ÀvÁ SÁAªïÌ AiÉÄvÁ
D¸ï°èA UÉ°A ¸ÁAUÁ£Á¸ÁÛ
PÀ¥ÉÆÃðªïß PÀÆqï, ªÉVA£Á¸ÁÛA
WÀgï G¨ÉA D¸Á
WÀgÁuÉ ªÉ¯ÉA «¢ü£ï.
D¥ÉèA ªÉÆqÉA ªÁªÉÇAªïß D¸ÁA
ªÀÄíeÉ ªÉÇqÉA zÀĸÁàmÁèA
DvÉÆäUɯÁ «ªÀiÁ£Ágï.
PÁ½eï ¨ÁeÁèA GeÁågï
WÀgÁAvï GeÁéqÁAvïAiÀiï
DAzÁÌgï ¨ÉƯÁð ¸ÁA¢vï.
«ªÀiÁ£ï DªÁÏqï WÀqÉèA
ªÀÄíeÉA ¥sÀ¸ïÛAiÀiï ¥ÀqÉèA.
PÀ±ÉA D¥ÉÆA DªÉÄÎgï?
 
ªÉÇ¸ï ªÀiÁAiÉÄ ªÉǸï
¨ÉÆgï ªÉÆUÁ D¸ï.
PÀÄmÁªÀiï D¸ÉÆAªïß ,
zÀĸÁàmÁè å UÉgï,
¸ÀA¸ÁgÁAvï D¸ÉÆAªïß
gÀqÁÛ¯ÁåAUÉgï.
PÀÄmÁä ªÉUÁîZÁgÁAvï
RUÁðvɯÁåAUÉgï
ªÉÆUÁ ¸ÀA§Azï
ªÀUÁðvɯÁåUÉgï
PÀÄmÁä ªÉÆïï eÁuÁAvï
¥sÀPÀvï PÀÄmÁªÀiï ºÉÆUÁجįÉè.
ªÀÄíeÉ §j ¤¨sÁðV !
 
ªÉÇ¸ï ªÀiÁAiÉÄ ªÉǸï
eÁ ªÉÆUÁ SÁ¸ï
ªÉUÁîZÁgï eÁ¯Áè å UÉgï.
¸ÁAUÁvï £Ávï¯ÁåUÉgï
¨sÀÄPÉ£ï ¤zÉÛ¯ÁåUÉgï
JPÀÄìgÉ gÀqÁÛ¯ÁåUÉgï.
D£Áxï , «¢éUÉgï
PÉÆÃuïZï £ÁvÁè åUÉgï
D±É£ï gÁªï¯Áè åUÉgï
 
ªÉÇ¸ï ªÀiÁAiÉÄ ªÉǸï
ªÉǸÉÆ£ï vÁAUÉgï §¸ï
Deï vÀÄeÉA ¥sɸïÛ
eÁA«Ý ¸ÀVîA ¸Àé¸ïÛ
vÀÄA vÁAa D¸ïÛ
vÀÄA ªÉÆUÁ ªÀ¸ïÛ !!
ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ¸Áð vÀÄPÁ
D¥sÉÆAªïÌ d§zÀð¸ïÛ !!
"ªÉÆAw ªÀiÁAiÉÄZÉA ¥sɸïÛ"
 
 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £ÁAiÀÄPï
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Khaimsar?
  Dhandho
  Jiye Tum Jiye
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Monthi Festh":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code