Lancy Pinto Nayak
Kaliz
Posted On: 14/03/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁ½eï

zɪÁ£ï vÀjÃ
ºÀzÁðå UÀÄqÁAvï
PÀ¸ÉèA PÁ½eï
ªÀÄí£Áê Pï ¢¯Á?
¨sÀUÁÚZÁå ªÉÇrAvï
fªÀAvï PÀÆrAvï
D±ÉZÁå WÀqÁªÉÆrAvï
¸ÀzÁA vÀ£Éð eÁªïß
SɼÉÆAPï ¯ÁUÁèA.
PÉÆÃuï 0iÉÄmÁÛ
PÁ¼ÁÓAvï vÁZÁå
ªÉÄí¼ÉA ¨sÀ¯ÁðA?
PÉÆÃuï gÀqÁÖ
zÀ½Ýgï ZÉÆgÁ£ï
PÁ½eï ZÉƯÁðA?
PÉÆÃuï ¥ÉmÁÛ
PÁ¼ÁÓPï vÁZÁå
§ÄgÁPï eÁ¯Á?
PÁ½eï ¸ÀzÁA
ºÀzÁðå UÀÄqÁAvï
gÀÄA¨Á £ÁZÁÛ.
ºÀ0iÉÄðPï WÀr
RÄ±É£ï ºÁ¸ÁÛ.
ªÉÆUÁ£ï ¨ÉÆgÉÆAªïß
gÀĨÁ¥Á£ï D¸ÁÛ.
¸Áé¢Pï ¸ÀÄUÀAzï
DvÉæUÁAvï D£ÀAzï
GqÁÌuÁ ZÀAzï
ªÉÆUÁ ªÀÄPÀgÀAzï
aªÉÇAªïß f0iÉÆAªïß
¥À£Áðå PÀÄrAvï
vÀ£ÉðAZï eÁªÀÅA£ï
¸Àªïð ¸ÀA§Azï
ºÁ¸ÉÆ£ï ºÁ¸ÉÆ£ï
ªÀÄuÁðPï ¥sÀ¸ÉÆAªïß
PÀvÁð §Azï

 

 

¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £Á0iÀÄPï
Edited & Published By Konkanifriends Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Valentine Dees
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
  Jiye Tum Jiye
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kaliz":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code