Fred Kumar
Rudhaan
Posted On: 03/10/2010 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
gˀz磕
¨sÀwð vÉÆmÁAvï gÀAeÉÆ£ï D¹èÃA
£À²Öà ªÀÄ£Áê£ï ¸ÀÄjà ¥ÁfèÃ
¥ÉƸï¯Áè å ºÁvÁ¤AZï vÁuÉ
PÀ«ÄÃð¥ÀuÁ£ï UÉÆ«ÄÖ ®ÄA«èÃ
 
zsÀ«êÃA zÉƪÁªÉÆwAiÀiÁA ¸Àídªïß
§½µïÖ zÉAmÁgï gÀAUï gÀAUÀªïß
ªÁgÁå ªÉÇvÁ¸ÀAVA SɼÉÆ£ï D¸ÁÛA
ft ªÀÄíf ªÁmÉPï ¯Á¬Äè
 
gÀÆAzï ¯ÁA¨ï PÀÆqï ªÀÄíf
²gÉÆ PÀgÀÄ£ï ¨sɸÁA PÉ°
¸ÀÄPÉ ªÁªÉî£ï PÀÃmï ¨ÁAzÀÄ£ï
«PÁæ åPï ªÀiÁíPÁ ¨ÁeÁgÁPï ¥Á¬Äè
 
¸ÉÆ©vï ¥Á£ï ²gÀw eÁ°A
CuÁå¥ÁªÁè åAPï «PÀÄ£ï UÉ°A
¸À£Áä£ï eɪÁÚAPï eÁ°A xÁ°
G±ÉÖA ¯ÁUÀÄ£ï PÀZÁæ åPï ¥ÀrèA  
¥sÉæqï PÀĪÀiÁgï, PÀÄaÑPÁqï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Fred Kumar to KonkaniFriends.com
  Jiniye Lisanv
 More contributions from Fred Kumar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Rudhaan":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code