Claudy Brahamavar
Chuno Kadalle Fond
Posted On: 13/10/2010 01:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ZÀÄ£ÉÆ PÁqï¯Éè ¥sÉÆAqï
UÁAªÁAvï ªÀíqï dAiÀiïÛ ¨ÉÆAUÉÆè ¨ÁAzÁè
»vÁ¯ï ¸ÀUÉîA ¥ÁZÁéå£ï ¸ÀeÁèA
¨ÁAzï¯ÉÆè ªÀĤ¸ï xÀAAiÀiï gÁªÁ£Á eÁ¯Á
¨ÁAzï¯ÉÆè ¨ÉÆAUÉÆè ¨sÀÄvï¨ÉÆAUÉÆè eÁ¯Á
 
wA ¸ÀªÀiÁeï ¸ÉªÉAvï ªÀÄUïß eÁ¯ÁåAvï
EUÀeÉðAPï ªÀÄA¢gÁAPï, zÁ£ÁA¤ ¨sÀ¯ÁåðAvï
PÀÄmÁäZÁåAPï ¤¸ÁQà «ZÁj£ÁAvï
DªÀAiÀiï ¨Á¥ÀAiÀiïÌ ªÀiÁvïæ D¸ÁæåAvï ¦üZÁgï PɯÁåAvï
 
GvÁæA¤ ¥ÉæÃAiÀiïÓ zÀ ¯Áqïð ªÉǪÀiÁÛ¯ÁA
WÀgÁA¤ zɪÁ¸Ààuï ¨sÀgÉÆ£ï UɯÁA
ªÀiÁUÉÚA gÉwgÉÆå ¸ÀzÁAZÉA eÁªïß UɯÁA
ªÀÄ£Áê¥Àuï ªÀiÁvïæ £Á eÁ¯ÁA
 
D«Ä ªÀĤ¸ï C±ÉZï D¸ÁÛAªï
¸ÀªÁðAPï GvÁæA¤ PÀ£ÁåðA¤ ¨Á£ÁAiÀiÁÛAªï
¨sÁAiÀiÁè å£ï ZÀÄ£ÉÆ PÁqï¯Áè å ¥sÉÆAqÁ§jA ¥Àdð¼ÁÛAªï
©üvÀ¯Áåð£ï PÀĸÁqÁAiÉÄ£ï QqÁåAZÉA SÁuï eÁvÁAªï.
 
PÉÆèÃr, §æºÁäªÀgï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Claudy Brahamavar to KonkaniFriends.com
  Ekach Uthaar
  Go Mathaa
  Hanv Ani Thi
  Kutma Festh
  Dhani
  Kavi
  Phond
  Zalmala Jezu Khamvner
  Dhon Thondam
  Bhognnam No 335-337
 More contributions from Claudy Brahamavar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Chuno Kadalle Fond":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code