Donath D' Almeda
Pavsanthlo Khel
Posted On: 14/10/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ZÀÄlÄPÁ gÀƦZÉA PÀªÀ£ï:¥ÁªÁìAvÉÆè Sɼï!
¥ÉÇgÁÑ å ¢Ã¸Á DAUÁÚAvï D¸ÉÆèA
EµÁÖA ¸ÀAVA QæPÉmï SɼÉÆîA
wvÁè å ©üvÀgï ¥Áªïì ªÉÇvÉÆè
©üeÉÆèA vÀj SɼÁvïÛ gÁªÉÇèA!
ºÁ¸ÉÆèA, £ÁZÉÆèA, GqÉÆèA, §ÄqÉÆèA
»AªÁ£ï PÁA¥ÉÇèA, vÁ¥Á£ï ¥ÉmÉÆèA
ªÀiÁAqÉÆØ ¥sÀqÉÆè, zÀÆQAvï RqÉÆèA
¥À¥Áà zsÁAªÉÇè, ªÀAiÀiÁÓPï ºÁqÉÆè
vÁuÉA zsÁA¨ÉÆè, ¥Éæ±Àêgï PÁqÉÆè
¸ÀÄ«AiÉÆ vÉÆ¥ÉÇè å, PÀ¸ÁAiÀiï WÉÆmÉÆè
ªÀÄįÁªÀiï ¥ÀŸÉÆè, ºÁAªï xÀPÉÆèA
«±Éªï WÉvÉÆè, vÁ¥ï zÉAªÉÇè
¥ÀÅgÉÆÛ ¸ÀÄmÉÆè, ºÁAªï GmÉÆèA
¨sÁAiÀiïæ zsÁAªÉÇèA, SɼÉÆAPï ¯ÁUÉÆèA.
 
zÉÆãÁvï r_D¯ÉäÃqÁ, vÉÆmÁÖªÀiï
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Donath D' Almeda to KonkaniFriends.com
  Jezuk Ami Fathor Marthanv Nhaim Gi?
  Dhaan Dharmachi Aat Hantham
  Saunsarant Adhik Vartem Kitem?
  Vhadilamchi Zavabdhari
  Amchea Malgadeanim Dillem Denem - Kaat
  Zanvaiechim Sangnieo -30
  Resper Ani Upranthlem Karyem
  Amcho Fudaar Deveachea Mandavalenth Asa
  Velachem Daaiz
  Kristhia Vhadvik Zanam Zanvieam
 More contributions from Donath D' Almeda
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Pavsanthlo Khel":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code