Hillary Cardoza
Dhoviea Lobachi Sister
Posted On: 16/10/2010 08:46 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zsÀªÁå ¯ÉÆèÁa ¹¸ÀÖgï
ªÀiÁíPÁ KPï ¹¸ÀÖgï eÁAiÀiÁÓAiÀiï
D±Á D¹è ¨sÀÄUÁåð¥ÀuÁgï;
PÁeÁgï eÁ¯Áè å ¨sÀ¬ÄÚPï ¥À¼ÉeÁAiÀiï
WÁ¯Áè å ºÁªÉA zsÀªÁå ¯ÉÆèÁgï!
 
¯ÉÆÃ¨ï ¸ÀÄ®¨sÁAiÉÄ£ï ªÉļÁÛAiÉÆUÉÆ?
ªÀÄíuÁÛ¯ÉÆ ªÀÄíeÉÆ D£ï PÉzÁ¼Á¬Æ;
PÀ¸À¯ÉA vÀÄA ªÀiÁUÀÛ¯ÉAAiÀiïUÉÆ
¥À¼Éªïß ¯ÉÆèÁa ¤vÀ¼ÁAiÀiï?
 
²PÉÑA ²PÉÆ£ï, PÉƪÉAvÁPï ªÀZÉÆ£ï
¯ÉÆÃ¨ï ªÉļÉÆ£ï, DAiÉÄèA WÀgÁ;
¸ÉeÁjÑA WÀtÄÎuÁÛvï §¸ÉÆ£ï
¥ÁnA DAiÀiÁèA, vÁAUɯÉA ¥sÉÇèÃgÁ!
 
ªÁqÁåAvï ¸ÀUÁî å DvÁA R¨Ágï
GA¨Áî¥ÁZÁå ¥sÁvÁæ ¯ÁVA;
D¤ vÁPÁ PÉÆÃuï ªÀígÁvï
PÁeÁgï PÀgÉÑA §gÉA ªÉVA!
 
PÉƪÉAvÁPï UɯÁè åPï, ªÀígÉÑA PÉÆuÉA
zÉÆgÉÆ GqÉÆ£ï DAiÀiÁèA PÉÆuÁÚ?
¨ÁAiÀiÁèAZÁå fèÁAZÉA gÀhÄUÁèuÉ
¥sÉÇèÃgÁ ªÀÄíuÁÛ¯ÉA eÁ¯Áågï¬Æ ªÀíqï £Á!
 
¥sÉÇèÃgÁUÉgï eɪÁuï Deï
eɪÁuï QvÁåPï? ªÀÄíuÁÛvï;
¥ÀgÀÄÛ£ï ¥ÁnA ªÉvÁ ®eï
£ÉuÁj ªÀÄ£Áê åA ºÁ¸ÁÛvï!
 
DªÀAiÀiï-¨Á¥ÀAiÀiïÌ ¥À¼ÉAªïÌ
¥sÉÇèÃgÁ WÀgÁ D¬Ä¯ÉèA;
¹¸ÀÖgï eÁªïß zÀĸÁæ å UÁAªÁPï
¥sÁ¯ÁåAZï ªÀZÀÄAPï D¸ï¯ÉèA!
 
¥sÉÇèÃgÁ ¹¸ÀÖgï PÉƪÉAvÁPï
DvÁA ¥ÁnA UɯÁå;
R¨ÉÆæ PɯÁè å R¨Áæ¼ÁåAPï
vÀQè ¸ÀPÁè eÁ¯Áå!
 
 
 
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dhoviea Lobachi Sister":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code