Tony Mendonca
Kedhnam Melthai Moga?
Posted On: 19/10/2010 07:47 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÉzÁßA ªÉļÁÛAiÀiï ªÉÆUÁ?
PÁ½eï ªÀÄíeÉA vÀĪÉA TuÁ£ï ZÉÆgÉèAAiÀiï ZÉÆgÉèAAiÀiï
ªÀÄ£ï ªÀÄíeÉA §¼Á£ï vÀĪÉA vÁAqÉèAAiÀiï
J zɪÁ, QvÁåPï vÀĪÉA ªÀiÁíPÁ gÀZÉèAAiÀiï
RAAiÀÄìgï °¥ÁèAAiÀiï DvÁA-PÉzÁßA ªÉļÁÛAiÀiï ªÉÆUÁ?
 
ZÉ¥ÉÖA £ÁPï, £ÁdÄPï ºÁvï, vÁA¨Éê-UÉÆgÉê ¥ÉǯÉ
¯ÁA¨sï ªÉƪÁ¼ï PÉøï, vÀÄeÉ PÁdÄ¯É vÉ zÉƼÉ
gÀqÉÆ£ï-gÀqÉÆ£ï UÀ¼Áî åAvï zÀÄSÁA, AiÉÄêïß vÀj ¥À¼É
RAAiÀÄìgï °¥ÁèAiÀiï DvÁA-PÉzÁßA ªÉļÁÛAiÀiï ªÉÆUÁ?

PÁAmÁåA ªÀÄzsÉA UÀįÉƨï PÀ¸ÉÆ, ¸ÉƨsÁAiÀiï «avïæ Rj
vÉÆÃAqÁgï SɼÉÆÑ ¸Áé¢üÃPï ºÁ¸ÉÆ, ªÀiÁíPÁ ¦¸ÉÆ PÀj
PÀëtÂPï ¸ÀÄSÁPï ¨sÀįÉÆ£ï CvÁä åPï, ¥sÀ¸ÀAiÀiÁßPÁ £Áj
RAAiÀÄìgï °¥ÁèAAiÀiï DvÁA-PÉzÁßA ªÉļÁÛAiÀiï ªÉÆUÁ?
 
gÁPÉÆ£ï-gÁPÉÆ£ï xÀPÉÆèA ªÉÆUÁ, ¢Ã¸ï D¤ gÁvï
zÀĸÉÆæ vÀÄPÁ ªÉļÁvï eÁ¯Áågï, zsÀgÀÄAPï vÀÄeÉÆ ºÁvï
PÉ¢AZï vÁPÁ oÀPÀAiÀiÁßPÁ, PÀgÀÄ£ï «±Áé¸ï-WÁvï
¨sÉmÉPï vÀÄeÁå gÁPÁÛA-PÉzÁßA ªÉļÁÛAiÀiï ªÉÆUÁ?


mÉƤ ªÉÄAqÉÆ£Áì, ¤qÉÆØÃr (zÀĨÁAiÀiï)
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Tony Mendonca to KonkaniFriends.com
  Randhpa Kudanthlim Aidhanam
  Dha Rupaivale
  Maran Axeanvchim Praestam
  Kastam Anvarank Sulabh Vaat
  Tuje Vailo Mog
  Irana Vair Americachi Dhad
  Family Future Planning
  Prem Patr
  Char Lagnanth Vign Zodn Gethallo Kishore Kumar
  Mobile Phone Vegim Mahtarpon
 More contributions from Tony Mendonca
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kedhnam Melthai Moga?":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code