Victor D'silva
Charso Bis
Posted On: 20/10/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

ZÁgï¸ÉÆ-©Ã¸ï

ºÁ¯ÉÆ£ï-zsÀ¯ÉÆ£ï ZÀ¯ÁÛ¯ÉA
ªÀiÁíPÁ ¥À¼Éªïß «ÄrÌvÁ¯ÉA;
gÀAVÃ£ï £Éí¸ÁÚA¤ ¸ÉƨsÁÛ¯ÉA
DPÀ¶ðPï ªÀiÁíPÁ PÀgÁÛ¯ÉA.
 
aAvÉÆè ºÁvï zsÀgÀÄAPï vÀÄeÉÆ
¥Á¯ÉÆéAPï aAvÉÆè PÁ¼ÁÓ GeÉÆ;
vÀÄeÉ«Ãuï ¢Ã¸ï ¥Á±Ágï eÁAiÀiÁß ªÀÄíeÉÆ
UÁAZï DªÉÆÑ WÀqÀÄìAZÉÆ PÀ¸ÉÆ?
 
G®AªïÌ ©ügÁAvï ¢¸ÁÛ°
¢Ã¶ÖPï-¢ÃµïÖ ¯ÁUÁÛ°;
¸ÉeÁgïß ªÀiÁíPÁ «ZÁgÁÛ°
ªÉļÁ£ÁAV vÀÄPÁ zÀĹæ ZÀ°?
 
¸ÉeÁjßZÉÆ «Ä¸ÉÛgï £ÉuÁA eÁ¯ÉÆA
vÀÄPÁZï ºÁAªï DAªÉØvÁ¯ÉÆA;
R¨Ágï vÀÄf PÁqÁÛA-PÁqÁÛA
¸ÀUÉÆîZï ºÁAªï ±ÉªÉÄðªïß UɯÉÆA!
 
®Uïß eÁªïß ªÀÄ»£É EPÁæ
¥Àw wZÉÆ zÀĨÁAiÀiï WÉƼÁÛ;
ªÉUÁîZÁgÁPï zsÁqÁèA RAAiÀiï £ÉÆnøï
ºÁAUÁ zÀAzsÉÆ ZÁgï¸ÉÆ-©Ã¸ï'!
    
«. r¹¯Áé, PÁAdÆgïªÀiÁUïð
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Victor D'silva to KonkaniFriends.com
  Kavi Mhalliear Kon?
  Athi Raag Vodgaitha Sanchikaar
  Naka Zallo Atma Viswas
  Parnem Tem Bhangar Mhanthaath
  Alxi Gadanv
  Laamb Panthi
  Dhan Dhukachem Mul
  Thondanth Dev Mananth Saithan
  Vishwas- Ghathacho Parinam
  Amche Sambandh
 More contributions from Victor D'silva
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Charso Bis":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code