Joseph D'souza
Tujim Dhon Metam
Posted On: 22/10/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
vÀÄfA zÉÆÃ£ï ªÉÄmÁA
vÀÄfA zÉÆÃ£ï ªÉÄmÁA vÀuÁgï ZÀjèA
zÀĸÉæ ¸ÀPÁ½A QwèA °°è ¥sÀÅ°èA!
 
vÀÄfA zÉÆÃ£ï ªÉÄmÁA gÉAªÉgï gÉÆA©èA
R¨Éæ«uÉA ©üAiÀiÁA QgÁè°A
 
vÀÄfA zÉÆÃ£ï ªÉÄmÁA PÀÄ¥Á ¥sÁvÁæAZÉgï ZÀrèA
¸ÁAUÀÄA QvÉA, ªÉÆnA ªÉÆnA D½ä ªÉÄ«èA
 
vÀÄfA zÉÆÃ£ï ªÉÄmÁA GzÁÌPï zÉA«èA
£ÀªÁ¯ï ªÀgÉÛA, gÁ¸ï ªÀiÁ¹î xÀAAiÀiï ¥Á«è
 
vÀÄfA zÉÆÃ£ï ªÉÄmÁA UÁzÁåªÉÄgÉgï zsÁA«èA
DºÁ! ¨sÁAUÁgï £É¹è ¨sÁvÁ vÀQè
 
D¤ vÀÄfA ªÉÄmÁA ªÀÄÄPÁgÀvï UÉ°A...
¥ÀgÀvï ºÉ ªÁmÉãï AiÉÄAªÉÇÑ ¨sÀgÀé¸ÉÆ £Á¸ÁÛA
 
ºÁA«Ã vÀÄeÉ ¥ÁmÁè å£ï D¬ÄèA
°°è RÄAlÄ£ï ªÉÇAmÉåAvï ¨sÀjèA
©üAiÀiÁA G¸ÀÄÛ£ï PÁAnAvï WÁ°A
D½äA vÀÄlªïß PÀÄgÁé åAvï ZɦèA
ªÀiÁ¹î DgÁªïß ºÉÆqÁåA¤ ZÀqÀ¬Äè
¨sÁvÁA «AZÀÄ£ï PÉÆmÁgÁA ¨sÀjèA
ªÀiÁVgï, ¥sÀÅqÉA AiÉÄvÁA ªÀÄíuï aAvÉèA
¥ÀÇuï AiÉÄzÉƼïZï dqÁAiÀiï ªÀjÛ
GPÀ¯ïß AiÉÄÃAªï PÀ±ÉA?
 
vÀÄfA ªÉÄmÁA «¸ÀjèA D¤
¨ÉÆmÁA aAªÉÇ£ï ºÁAUÁZï §¹èA.
 
 
 
 
 
eÉÆ.¹.¹zÀÞPÀmÉÖ
Edited & Published By Konkanifriends Team

Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Tujim Dhon Metam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code