Wilfred R Pangla
Aaithar Sonth
Posted On: 23/10/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
DAiÀiÁÛgï-¸ÉÆAvï
DAiÀiÁÛgï ¸ÉÆAvï ¸ÁA¨sÁ¼Á, ¨sÁUɪÀAvï¥ÀtÂ
D¸Á G¥ÁzÉ¸ï §ÆPÁAvï ZÁ°Û ªÀiÁVÚA;
¸À¨sÁgÁA ¸ÁA¨sÁ¼ÁÛvï, G¥ÁzÉ¸ï ¨sÀQÛ¥ÀtÂA
¥ÀÅuï, xÉÆqÁåAa ¸ÁAVÚ QvÉA, DªÁÛgÁAa PÁtÂ.
 
ZÀ¯É xÉÆqÉ ¨sÁAiÀiïæ ¨ÉƯÁ̪ÁA¤ §¸ÁÛvï
£ÀªÁå ¥sÉñÀ£ÁA¤ ©r-¹UÉæmï ªÉÇqÁÛvï;
EUÀeÉð ©üvÀgï D¸Éè¯ÁåAZÉ £ÀPÉæ PÀgÁÛvï
¸ÉÆ©üvïÛ-¸ÉÆ©üvïÛ ZÀ¯ÁåAPï ¯ÁAiÀiïß ªÀiÁgÁÛvï.
 
¥ÁmÁèå ¨ÁAPÁA¤ §¹èA ZÀ°AiÉÆ xÉÆrA
G®AªïÌ ¸ÀÄgÀÄ vÀĪÉÄÎgï ¤¸ÁÛåPï PÀ¹è PÀr?
ªÉÄeÁÛvï zÀĸÁæ÷åAZÉÆ ¥Á®Aªï ¸Ár
¸ÀÄgÀÄ PÀgÁÛvï PÁqÀÄAPï ºÉgÁAZÉÆå SÉÆr.
 
¨sÀÄUÉð xÉÆqÉ §¸Éè ¥ÁmÁèå ¨ÁAPÁgï
JPÁªÉÄPÁ aªÉÄÖ PÁqÀÄ£ï, zÁPÀAiÀiÁÛvï ºÀAPÁgï;
¥ÁæAiÀÄéAvÁA, ªÀíqÁA §¸Áèågï ªÀÄÄSÁgï
ºÁAPÁA QvÉèA w¼Áî÷ågï¬Æ ¢¹Ñ£Á D¯ÁÛgï.
 
DAiÀiÁÌvÁ «Ä¤ðZÉÆ, PÉÆAiÀÄj¸ÁÛAZÉÆ £Ázï
eÁAiÀiÁÛåAPï ¯ÁUÁÛ §jà ¤Ãzï;
¨ÁAiÀiÁèA PÀIJ£ï ¸ÉAmÁÖZÉÆ, zÁzÁèå PÀIJ£ï ¸ÉÆgÁåZÉÆ ªÁí¼ÁÛ ¸Áézï
ªÀiÁVÚAZï ªÀÄíuÁ£ÁAvï, WÁ®Ä£ï vÉÆAqÁPï ©ÃUï.
 
xÉÆqÁåAPï vÀQè ¥sÀqÁÛ, EUÀeÉð WÁAmï ªÁíeÁÛ£Á
xÉÆqÁåAPï eÉÆåÃgï ¥ÉÇmÁÌtÂ, «Æ¸ÁPï ªÉüï eÁvÁ£Á
xÉÆrA ¤¨ÁA ¸ÉÆzsÁÛvï, «Äøï D¸Á ªÀÄíuÁÛ£Á
xÉÆqÁåAPï £ÁAªï £Ávï°è ¦qÁ, «Æ¸ÁZÉA £ÁAªï PÁqÁÛ£Á.
 
PÁAiÀiÁÝ÷åPï xÉÆrA G¥ÁzÉ¸ï ¸ÁA¨sÁ¼ÁÛvï
WÀgÁ ªÀZÀÄ£ï ¸ÉeÁæ gÀhÄUÀqÁÛvï;
xÉÆrA gÁUÁ ªÉƸÁæ£ï ©üUÀqÁÛvï
¥Á¥ï! fêÀAvï eÉdÄPï RÄgÁìgïZï ªÀiÁgÁÛvï.
 
xÉÆqÁåAZÉÆ UÀqïÝ DAiÀiÁÛgï, ªÀiÁ¸ÁAvï D¤ ¸ÉÆgÁåAvï
xÉÆqÉ DAiÀiÁÛgï ¸ÁA¨sÁ¼ÁÛvï, UÀqÀAUÁA¤ ¨ÁgÁAvï
C¸À¯ÁåA ¨ÉªÁØ÷åAPï £ÁAZï zÉÃªï ©ügÁAvï
QvÁåPï vÁAZÉÆ eÁUÉÆ j¸Àªïð eÁ¯Á AiÉĪÉÆÌAqÁAvï!
 
 
«¯Éáçqï Dgï., ¥ÁAUÁî
Edited & Published By Henry D' Paula

Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Aaithar Sonth":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code