Herol Pius
Bhinvkuro
Posted On: 24/10/2010 00:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
©üAªÀÅÌgÉÆ
WÀqÀÎqÁåZÉÆ DªÁeï DAiÉÆÌ£ï
±ÀjÃgÁAvÉèA PÁ½eï PÁA¥ÁÛ
gÀhÄUÁèuÁåZÉÆå ²gÉÆ zÉPÉÆ£ï
²gÁA¤ ªÁí¼ÉÑA gÀUÀvï ²A¥ÁÛ
©üAªÀÅÌgÉÆA ºÁAªï ¥ÉƼÀÄÌgÉÆA eÁ¯ÁA.
f«vÁ ªÁmÉgï ªÀiÁ¯ÉÆé£ï UɯÁA
zsÀAiÀiÁæ£ï ªÀiÁíPÁ ¸ÁAqÀÄ£ï WÁ¯ÁA
¨sÉåA ¯ÁUÉÆ£ï fªÀAvï ªÉįÁA.
PÉÆtÂà «ªÀıÁðA¤ gÀhÄUÀqÁÛ£Á
©üAiÀiÁ£ï ºÁAªï ªÀÄÄUÀÄðmÁÛA
¥ÀvÁæA¤ ¸ÀvÁÛ å£ï SÉÆr PÁqÁÛ£Á
PÁA¥ÉÆ£ï ºÁAªï DªÀiÁ¯ï WÉÆmÁÛA
»ªÀÄävÉPï ªÀÄíeÁå ZÉÆgÀÄ£ï ªÉí¯ÁA
¥ÉƼÀÄÌgÉÆA ºÁAªï, zsÀAiÀiïæ ªÉįÁA
±Áy-zÉuÁåPï ªÀÄíeÁå ¸ÀªÁ¯ï PɯÁA
C¥ÀzsÀAiÀiÁæ£ï ºÁAªï ¸À¯ÉÆé£ï UɯÁA
ªÀiÁvÁågï ºÁvï WÁ®Ä£ï G®AiÀiÁÛ£Á
ªÉÆ£Áå¥ÀjA ºÁAªï ªÀUÉA gÁªÁÛA
C¤Ãvï-C£Áß åAiÀiï ZÀ®AiÀiÁÛ£Á
Cygï eÁªïß ¥ÉƼÀÄ£ï zsÁAªÁÛA
¨sɵÁÖAiÀiÁÛvï xÉÆqÉ DAUÁÚ eÁ¯ÁAvï
¥ÉAPÁqï ªÉÆqÉÑA ¨sÉåA G¨ÁÓ¯ÁA
SÁ¹Î ¤AzÁ-SÉÆrA¤ zsÀįÁA,
¥ÀÄPÉ̯Á ªÀÄíuï ©gÀÄzï ¢¯ÁA
¥ÀÆuï PÀwðvï QvÉA ©Ar¸ÉƯÁA?
 
ºÉgÉÆ°àAiÀÄĸï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Herol Pius to KonkaniFriends.com
  Chintnam Ani Karneo
  Chintnam Ani Karnieo
  Shilpi
  Bhuk
  Maa
  Saath Lipon Gelem
  Pixo Vieapar
  Mai
  Strieachi Bharathiy Samskrathi
  Swatantr Anim Kristhanv
 More contributions from Herol Pius
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Bhinvkuro":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code