Catherine D'mello
Tharkari Dhai Vada
Posted On: 25/10/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
vÀPÁðj zsÀAAiÀiï ªÀqÁ
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
wÃ£ï §mÁmÉ GPÀÄØ£ï, UÀgÀªÀiï D¸ÁÛ£ÁAZï ªÉÆüï zÀªÀgï. CzsÉðA PÀ¥ï UÁdgï, CzsÉðA PÀ¥ï PɨÉeï, CzsÉðA PÀ¥ï CªÉÄÃjPÀ£ï PÉÆÃgïß «ÄQëAvï WÁ¯ïß ªÉÆmÉA ¥ÉøïÖ PÀgï. CzsÉðA PÀ¥ï PÉÆ°¥sÁèªÀgï, CzsÉðA PÀ¥ï PÀ¤ágÉ ¨sÁf, CzsÉðA PÀ¥ï ¦AiÉÄêÁa ¨sÁf, ZÁågï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ, PÁ¯ÉÝA PÀ¥ï PÁå¦ìPÀªÀiï-¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgïß ¨ÉÆïÁAvï WÁ¯ï. vÁAvÀÄA ªÁmï¯ÉÆèå PÉÆÃgÁßZÉÆ ©AiÉÆ, §mÁmÉ ¨sÀjì. KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ZÁmï ªÀĸÁ¯ÉÆ, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ¸ÁA¨sÁgÁ ¦mÉÆ, gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉ «Æmï, ZÁågï PÁ¥ÁA ¨Áæªïß ¨ÉæqïØ (UÉÆAªÁ ¨ÉæqïØ.)
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
ªÀAiÀiïæ PÁtÂì¯ÉÆèå ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ ¨ÉæqÁØ ¸ÁAUÁvÁ ¨sÀgÁì¥ï ¨sÀjì. ¥sÁæAiÀiï-¥sÉãÁAvï ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA vÉïï vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï vÀ¼ÁívÁZÉgï ¥Én¸ÁPï DPÁgï ¢Ãªïß ¨ÉæqïØ PÀgÁªÀiÁAvï ¯ÉƼÉƪïß, zÉÆãï¬Æ PÀIJA¤ §gÉA ¨sÁdÄ£ï ¨ÉƲAiÉÄAvï ªÀiÁAqï. ZÁågï PÀ¥ÁàA zsÀAAiÀiï, gÀÄa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï D¤ zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA ¸ÁPÀgï ¨sÀgÀÄì£ï, §gÉA ªÀiÁgïß ¥Én¸ÁA ªÀAiÀiïæ ªÉÇÃvï. vÁZÉ ªÀAiÀiïæ ZÁmï ªÀĸÁ¯ÉÆ D¤ E¯ÉÆè fgÁå ¦mÉÆ, E°è PÀ¤ágÉ ¨sÁf ±ÉuÁAiÀiï. ZÁíAiÉÄ ¸ÁAUÁvÁ SÁAªïÌ ¢.
 
UÀªÉÄðZÁå ¢Ã¸ÁA¤ C¸À¯É ªÀqÉ SɯÁågï xÀAqÁAiÀiï ªÉļÁÛ.
 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Comments on this Page
Love your recipies !!!! Everything tastes simply great ! Your the best
 
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Tharkari Dhai Vada":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code