Claudy Brahamavar
Hanv Ani Thi
Posted On: 26/10/2010 01:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ºÁAªï D¤ w
wa ªÀÄíf ¨sÉmï eÁ°
¢ÃµïÖ wa ªÀÄíeÉgï ¥Àrè
ªÀiÁíPÁ ¥À¼Éªïß wa ZÁ¯ï xÁA©è
w ªÀÄíeÉxÁªïß QvÉAV D±É°
 
ªÀiÁíPÁ wuÉ ªÉÆUÁ£ï ªÉAUÉèA
D¤ ªÀiÁíPÁ ¸ÁAUÁvÁ ªÉí¯ÉA
ªÀiÁíPÁ ªÉÆUÁ£ï ¥ÉƱɯÉA
D¤ ªÀiÁíPÁ GªÀiÁåA¤ ¨sÀ¯ÉðA
 
wuÉ ªÀiÁíPÁ JPÁ PÀÄqÁPï D¥Àªïß ªÉí¯ÉA
w ªÀÄíeÉ ªÀÄÄPÁgïZï «tÂÎ eÁ°
wuÉ ªÀiÁíPÁ ªÉÆUÁ£ï DgÁAiÉÄèA
vÉzÁ¼Á ªÀÄíeÉA ²Awzï PÁA¥ÉèA
 
wuÉA ªÀiÁíPÁAiÀiï «uÉÎA PɯÉA
ªÉÆUÁ£ï ZÀÄA§£ï ¢¯ÉA.
wZÁå ªÀiÁvÁåxÁªïß ¥ÁAAiÀiÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï ¯ÉƼÀAiÉÄèA,
wZÁå PÀ£Éð£ï ¸ÀUÉîAZï ªÀiÁíPÁ ¦UÁîAiÉÄèA
 
C±ÉAZï ZÀ¯ÁÛ¯ÉA DªÉÄÑA ªÉļÁ¥ï ¸ÀzÁA¤vï
D¼ÁìAiÀiï wa ¤ªÁvÁð¯ÉÆA WÁªÀiï WÁuï ¤ªÁjvïÛ
ªÉÆUÁ£ï ¢vÀ¯ÉÆA wPÁ ¥ÀªÀÄð¼ï WÀªÀÄΫÄvï
ºÁAªï ªÀiÁvïæ ºÁå PÀ£ÉðPï ¦UÁîvÁ¯ÉÆA ¢Ã¸ï D¤ gÁvï
 
C±ÉAZï w ZÀ°è eÁ¯Áågï ªÀÄíf UÀvï PÀ²UÁAiÀiï?
wPÁ ¸ÀAvÉƸÁªïß ºÁAªï ªÀiÁíPÁZï SÁ° PÀvÁðAUÁAiÀiï?
vÀÄ«Ä ºÉA ªÁZÀÄ£ï ªÁAiÀiïÖ aAvÁßA DlAiÀiÁÛvïUÁAiÀiï?
¥ÀÆuï ºÁAªï ¸ÀzÁA ¦UÁîvÁA wZÉÆ xÀAqï PÀÆ¯ï ¯ÁAiÀiïá¨ÁAiÀiï.
 
 
PÉÆèÃr §æºÁäªÀgï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Claudy Brahamavar to KonkaniFriends.com
  Ekach Uthaar
  Go Mathaa
  Chuno Kadalle Fond
  Kutma Festh
  Dhani
  Kavi
  Phond
  Zalmala Jezu Khamvner
  Dhon Thondam
  Bhognnam No 335-337
 More contributions from Claudy Brahamavar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Hanv Ani Thi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code