Lolita Crasta
Idly Upma
Posted On: 27/10/2010 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
Erè GPÁä
10-12 EqÉÆè å ¦mÉÆ PÀ£ïð zÀªÀgï
E¯ÉèA vÉÃ¯ï ºÀÄ£ï PÀ£ïð vÁPÁ-
1 nøÀÆà£ï ¸Á¸ÁAªï,
1 nøÀÆà£ï GqÁÝ zÁ¼ï,
E°èA ¨ÉêÁaA ¥Á£ÁA,
2 ¸ÀÄPÉÆå «Ä¸ÁðAUÉÆ,
E°è PÀ¤àgï ¨sÁf ²AzÀÄ£ï,
2 mÉƪÉÄmÉÆ PÉÆZÉƯï PÀ£ïð,
«ÄÃmï,  ºÀ¼Àzï, E°è ¸ÁPÀgï WÁ¯ïß wPÉÌ ¨sÁeï. ºÁPÁ EqÁè åAZÉÆ ¦mÉÆ ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¨sÁdÄ£ï PÁqï.
 
¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Thil Ghaln Palak Potato
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Idly Upma":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code