Hillary Cardoza
Pusun Kadunk Liknek Melana
Posted On: 02/11/2010 00:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥ÀŸÀÄ£ï PÁqÀÄAPï °SÉÚPï ªÉļÁ£Á!
²PÉÑA ¥ÀÅgÁ, ²PÀAiÉÄèA ZÉqÁéPï
PÁªÀiï KPï¬Æ, ªÉļÁ£Á ªÀiÁªÀiÁ;
£ÀqÉÛA ªÀÄíeÉA, ªÉÄZÁé£Á zɪÁPï
zÉPÀÄ£ïV ªÀiÁíPÁ, ªÉļÁ£ÁAvï PÁªÀiÁA?
 
£ÀqÉÛA vÀÄeÉA, ¸ÁPÉðA £Á ¥À¥Áà
¸ÉÆgÉÆ QvÉÆè, ¦AiÉÄvÁAiÀiï ¸ÁAeÉgï?
J.J. ¸ÀA¸ÁÜ åPï, ¨sÀjÛ PɯÉÆ ºÁªÉA
zÉÆgÉÆ  GqÉÆ£ï, DAiÀiÁèAiÀiï ZÁqÉØgï!
 
¸ÉÆgÉÆ ¦AiÉÄ£Á ªÀÄíuï, DAUÀªïÚ vÀÄf
¸ÁAeÉgï  AiÉÄêïß SÁvÁAiÀiï, vÀQè ªÀÄíf;
ªÀiÁUÁÚ å ªÉ¼Ágï, ¦qÁ vÀÄPÁ ªÉÇÃAQa
PÀļÁgÁ UÉ°è AiÉÄêÁß, ªÀiÁ«Ää ªÀÄíf.
 
¨sÁªÁ£ï ªÀÄíeÁå, ¥ÀÅvÁ£ï vÀÄeÁå
ºÀeÁgï-ºÀeÁgï zsÁqÉè vÀÄPÁ;
PÁeÁgÁPï ªÀÄíeÁå ªÀÄíuï, ¨ÉÃAPÁPï ªÀígÁÛAiÀiï
¥Á¸ï §ÆPï ¢, ¥sÀn vÀÄA ªÀiÁgÁÛAiÀiï?
 
¹.M.r.-ZÉ ¥ÀAiÉÄê PÁqÀÄ£ï
²PÉÆ£ï ªÀÄíeÉA eÁ¯ÉA;
¥sÁ¯ÁåA ¨ÉÃAPÁAvï, PÁªÀiï ªÀiÁíPÁ
¸ÉÆqÁè ågï ¸ÉÆgÉÆ, ¸ÁA¨sÁ¼ï vÀÄPÁ!
 
DAiÉÆÌ£ï zsÀĪÉaA, GvÁæA ¨Á¥ÁAiÀiïÌ
PÁ¼ÁÓPï ¨sÁ° vÉƦè;
ft §zÀ¯ÉÆÛ¯ÉÆA ªÀÄíuï
ªÀÄ£ÁAvï QvÉAV RĶ D¦è!
 
¥À¬Ä¯ÉÆè ¸ÁA¨sÁ¼ï, ¨Á¥ÁAiÀiïÌ
DnÖ ¥À¼Éªïß £ÉÆÃmÁAa ;
¨Á¥ÀAiÀiï ¸ÀUÉÆî, EgÁågï eÁ¯ÉÆ
©üªÀÄðvï ¥ÁªÉÇ£ï zsÀĪÉa! (?)
 
¸ÁAeÉgï ¨Á¥ÁAiÀiïÌ, jPÁëgï ºÁqÁèA
¸ÉÆgÉÆ ¦AiÉĪïß, ZÀ¯ÉÆAPï eÁAiÀiÁß;
ZÉqÁé vÁ½Ú, ¸ÉÆgÁå ªÉÇrÚ:
¥ÀŸÀÄ£ï PÁqÀÄAPï °SÉÚPï ªÉļÁß! 
 


»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Pusun Kadunk Liknek Melana":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code