Hillary Cardoza
Tailor
Posted On: 04/11/2010 00:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
mÉÊ®gï
ªÉÆUÁgï ¥ÀqÉÆ£ï PÁeÁgï eÁAªÉÑA
wvÉèA ¸À¸Ágï £À»A;
ªÉÆUÁgï ¥ÀqÉÆ£ï ªÉÆÃ¸ï ¥ÁAªÉÑA
vÁAPÁA ¢¸ÉÆAPï £ÀeÉÆ ¨ÁAiÀiï!
£Éí¸ÁÚAvï PÁAAiÀiï ZÀqÀÄuÉ ¢¸Áèågï
¥À¥ÁàZÉÆå ªÀiÁíPÁ UÉÆ«Ó;
ªÉÇ¥Áj ¢Ãªïß G®AiÀiÁÛ°
¸ÉeÁjÑ eÉÆ¨É¯ï ªÀiÁ«ê!
¯ÁSÁ-¯ÁSÁA¤ zÉÆÃvï ¢ÃAªïÌ
DªÉÄѯÁVA ©®ÄÌ¯ï £Á;
zÀÄ©îPÁAiÀiï....¥ÉÇmÁPï SÁAªïÌ
¢Ã¸ï PÁqÀÄAPï eÁAiÀiÁß!
ªÀiÁíPÁ KPï D¯ÉÆÃZÀ£ï D¬Äè
ºÁªÉA ²AªÉÇuï ²PÉÑA
¥sÉñÀ£ÁAa ¥À¬Äè PÉÆ«î
WÁ®Ä£ï DAUÁgï ¨sÀAªÉÑA!
¥sÉñÀ£ï ¸ÀÄgÀÄ eÁAªÁÑ å ¥ÀAiÉÄèA
mÉÊ®gÁZÁå DAVØAvï;
JPÁèå£ï QvÉèA mÁAiÀiïÖ ²AªÉèA
zÉSÉèA PÁeÁgÁZÁå ªÀiÁmÁéAvï!
JPÁèå£ï QvÉèA ªÀÄmÉéA PɯÉA
zÉSÉÆ£ï ¸ÉƨsÉèA ZÀ¯ÁåPï;
eÁ¯Áågï¬Æ xÉÆqÁåAPï G¸ÀÄÛgÉA DAiÉÄèA
vÉÆ¥ÉèA xÉÆqÁå zÉƼÁåAPï!
PÀ¸ÉA¬Æ eÁA«Ý ²AªÉèA ºÁªÉA
DAUÁPï WÁ®Ä£ï ¨sÀA«èA;
DzsÁè å ªÀÄ»£ÁåAvï £ÀªÁæ å ¸ÀªÉA
PÁeÁgï eÁAªïÌ ¥Á«èA!
mÉÊ®gï eÁªïß eÁ°A PÁeÁgï
¨sÀVìAiÀiÁ ªÀiÁíPÁ ªÀiÁUÁÛA G¥ÁÌgï;
vÀĪÀiÁÌA vÀ¸ÉA eÁAªïÌ D¸Áèågï
vÀÄ«ÄA¬Æ eÁAiÀiÁ mÉÊ®gï!
 
 
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Tailor":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code