Lolita Crasta
Cauliflower Manchurian
Posted On: 13/06/2012 09:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÉÆ°¥ÀèªÀgï ªÀÄAZÀÆjAiÀÄ£ï
1 PÉÆ°¥sÀèªÀgï ¯Áí£ï ¯Áí£ï PÀÄqÉÌ PÀ£ïð ºÀÄ£ï «ÄmÁ GzÁÌAvï WÁ¯ïß zÀªÀgï. G¥ÁæAvï vÉA ¦Ã¼ïß PÁqïß «AUÀqï zÀªÀgï.
 
JPÁ ¨Ë¯ÁAvï 1/2 PÀ¥ïà PÉÆãïð¥sÉÆègï, 1 nøÀÆà£ï fAdgï, UÁ°ðPï ¥É¸ïÖ, 1 nøÀÆà£ï vÀ¤ð «Ä¸ÁðAUÉZÉÆ PÉÆZÉƯï, gÀÄaPï vÉQzï «ÄÃmï, ¨sÀ¸ÀÄð£ï ºÀÄ£ï vɯÁAvï ¨sÁdÄ£ï PÁqï.
 
¸ÉƸï: (Sauce) ºÁArAiÉÄAvï E¯ÉèA vÉïï zÀªÀ£ïð vÁPÁ 2 ¹àçAUï N¤AiÀÄ£ï WÁ¯ï, 2 nøÀÆà£ï ¯ÉƸÀÄuÉZÉÆå ¨ÉÆAiÉÆ ¯ÁA¨ï ²gÉÆ PÀ£ïð 1 PÉæìPÀªÀiï ¨ÁjÃPï ¯ÁA¨ï ²gÉÆ PÀ£ïð, KPï PÉÃgÉmï ¨ÁjÃPï ²gÉÆ PÀ£ïð ¨sÁeï. 2 nøÀÆà£ï ¸ÉÆAiÀiÁ¸ÉƸï, 1 nøÀÆà£ï a°è ¸ÉƸï, 2 nøÀÆà£ï mÉƪÉÄmÉÆ ¸ÉÆ¸ï ºÉA ¥ÀÆgÁ ¨sÀ¸ÀÄð£ï eÁvÀZï ¨sÁeï¯ÉèA PÉÆ°¥sÀèªÀgï ¨sÀ¸ÀÄð£ï PÁqï.
 
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Idly Upma
  Thil Ghaln Palak Potato
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Cauliflower Manchurian ":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code