Victor D'silva
Laamb Panthi
Posted On: 20/06/2012 00:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¯ÁA¨sï ¥ÁAw
¨sÀÄeÁgï xÁªïß zsÉÆA¥Áægï ±ÉÃ¯É PÀjÑ
¯ÁA¨sï ¥ÁAw ¥À¼Éªïß vÀÄf
eÁ°UÉÆ ¨ÁAiÉÄ, ¥sÀfAvï ªÀÄíf
aAvÉèA vÀÄPÁ, PÀgÀÄAPï ªÀÄíf.
 
¥À¥ÁàPï vÀÄeÁå ªÉļÉÑ SÁwgï
C«Ñvï PÁ¯ï vÀĪÉÄÎgï ¥ÁªÉÇèA
¥À¼Éªïß vÀÄPÁ ²jA ZÀÄPÉÆèA
¥ÁAwAiÉÄ AiÉÄAmÉÆ ªÀiÁAiÀiÁUï eÁ¯ÉÆè!
 
ªÀÄÄSÁèå zÁgÁgï ¥Àrè ¢ÃµïÖ
¥ÁwAiÉÄAªïÌ ªÀiÁíPÁ eÁ¯É PÀµïÖ
¥ÁAwAiÉÄ AiÉÄAmÉÆ GªÀiÁ̼ÁÛ¯ÉÆ
vÀPÉÆè ¥À¼Éªïß PÁAoÁ¼ÉÆ DAiÉÆè.
 
«. r'¹¯Áé, PÁAdÆgïªÀiÁUïð
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Victor D'silva to KonkaniFriends.com
  Kavi Mhalliear Kon?
  Athi Raag Vodgaitha Sanchikaar
  Naka Zallo Atma Viswas
  Parnem Tem Bhangar Mhanthaath
  Alxi Gadanv
  Charso Bis
  Dhan Dhukachem Mul
  Thondanth Dev Mananth Saithan
  Vishwas- Ghathacho Parinam
  Amche Sambandh
 More contributions from Victor D'silva
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Laamb Panthi":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code