J.B.Sequeira
Anupkarpon
Posted On: 05/08/2012 08:11 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
C£ÀÄ¥ÁÌgï¥Àuï
DªÀAiÀiï zɪÁ¢ü£ï eÁ°è vÀj, D¥Áèå vÉÃUÁA ¨sÀÄUÁåðA ¥À¬ÄÌAvÁèå (zÉÆÃUï ¥ÀÅvï D¤ KPï ZÉqÀÄA) JPÁ ¥ÀÅvÁPï zɪÁZÁå ZÁPÉæPï zsÁqÉÑA ªÀÄíuï ¨Á¥ÁAiÀiïß ªÉÆ£ï PɯÉA. vÀ¸ÉA vÉÆ ¥ÀÅvï ¸É«Ä£ÀjPï ¨sÀjÛ eÁ¯ÉÆ.
 
¸É«Ä£ÀjAvÉèA vÁZÉA DvÁA ZÀªÉÛA ªÀgÀ¸ï ¯ÁUï¯ÉèA ªÀiÁvïæ.
 
¨Á¥ÀAiÀiï C¸Àé¸ïÜ eÁ¯ÉÆ. C£ÀĨsÀ« zÁPÉÛgÁAZÁå vÀ¥sÁ¸ÀuÉAvï vÁPÁ §èqï PÉ£Àìgï D¸Á ªÀÄíuï PÀ¼ÉÆ£ï DAiÉÄèA!
 
C¨Éî, ¨Á¥ÁAiÀiÁÑ å ZÁPÉæ SÁwgï xÉÆqÁå ¢¸ÁAZÁå gÀeÉgï ¥ÀÆvï WÀgÁ DAiÉÆè.
 
¨Á¥ÀAiÀiï zɪÁ¢ü£ï eÁ¯ÉÆ! ¥ÀÅuï, ºÉÆ ¥ÀÅvï ¸É«Ä£ÀjPï ¥ÁnA UɯÉÆZï £Á.
 
vÉÆ §gÉÆà ²PÁè D¤ ¸É«Ä£ÀjZÉA¬Æ vÁZÉPÀqÉ ²PÁ¥ï D¤ eÁuÁéAiÀiï D¸Á zÉPÀÄ£ï, vÁZÁå JPÁ EµÁÖ£ï vÁPÁ §gÁå PÁªÀiÁPï ¯ÁAiÉÄèA!
 
PÁªÀiÁ G¥ÁæAvï ¸ÀzÁA vÁå EµÁÖZÁå WÀgÁ ªÉZÉA, eÉAªÉÑA, SÁAªÉÑA, ¦AiÉÄAªÉÑA vÁuÉA ¸ÀzÁAZÉA ªÀÄí¼Éî§j PɯÉA. vÉÆ vÁZÉÆ EµïÖ DvÁA fVæ zÉÆøïÛZï eÁ¯ÉÆ!
 
vÁå EµÁÖ£ï ºÁZÉA D¤Pï¬Æ §gÉA¥Àuï ¥À¼É¯ÉA. vÁPÁ JPÉå §gÁå ²Qà, VgÉøïÛ WÀgÁuÁåAvÁèå ZÀ°AiÉÄa ¸À¬ÄæPï ¥À¼É°. vÀ¸ÉA vÁAZÉA PÁeÁgï¬Æ ¨sÁjZï UÀzÁݼÁAiÉÄ£ï eÁ¯ÉA. vÉÆ EµïÖZï  vÁAZÁå PÁeÁgÁZÉÆ UÀÄgÁÌgï eÁ¯ÉÆè!
 
£ÀªÉA WÀgï PÀgÁÑ åPï ¨ÉÃAPÁZÁå ¯ÉÆãÁ SÁwgï vÁåZï fVæ zÉÆøÁÛPï vÁuÉA ¨ÉÃAPï UÉgÉAn gÁªÉÇAPï ¸ÁAUÉèA.
 
¥ÀÅuï, EµÁÖ£ï vÁPÁ £ÉUÁgï PÀgÀÄ£ï ¸ÁAUÉèA Q, vÀÄeÉA PÁªÀiï §gÉA D¸Á, vÀÄeÁå ªÀíPÉèZÉA¬Æ PÁªÀiï JPÀݪÀiï §gÉA. §gÉÆà ¸ÁA¨sÁ¼ï ªÉļÁÛ. DvÁA ¸ÀzÁÝ åPï vÉAZï ªÀiÁí®ÏqÉA WÀgï §gÉA PÀgÀÄ£ï ¨sÁ¨sÁªï ¸ÁAUÁvÁ gÁªÁ. ¨sÀ¬ÄÚPï PÀ¸ÉA¬Æ PÁeÁgï PÀgïß ¢¯ÁA EvÁå¢ §j ¸À®ºÁ vÁZÁå EµÁÖ£ï ¢°.
 
JzÉÆ¼ï ªÀÄíuÁ¸Àgï ¸ÁA¨sÁ¼ÀÄ£ï ªÉí¯Áèå vÁå EµÁÖa ¸À®ºÁ vÁPÁ DvÁA PÉÆqÀÄí ¯ÁVè! ªÀíAiÀiï, JPÀݪÀiï PÉÆqÀÄí.
 
EvÁèå PÁgÀuÁ SÁwgï fVæ zÉÆøÁÛa, JPÁZï ¨ÉƲAiÉÄgï ªÀÄí¼Éî§j eɪï¯Áèå ºÁå EµÁÖa EµÁÖUÀvï vÁuÉA ¥ÀŸïÌ PÀgïß vÀÄl¬Äè!
 
©üªÀÄðvï ¸Àé¨sÁªÁZÁå ºÁå fVæ zÉÆøÁÛPï vÁZÁåZï EµÁÖ xÁªïß C£ÀÄ¥ÁÌgï¥ÀuÁZÉÆ C£ÀĨsÀªï ¯Á¨sÉÆè!
 
 
 
 
eÉ. ©. ¹PÉéÃgÁ, ªÀÄÄA§AiÀiï
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of J.B.Sequeira to KonkaniFriends.com
  Deva Kaden Mhajo Xin
  Ani Kitem Zai Thuka?
  Naveen Dhandho
  Fulaam Ridh
  Tem Hanv Nenam
  Thukach Hanv Sopnelam
  Madhrik Dhanvdaillo Gresth
  Atam Boltheakach Venglem
  Mando Thasla
  Mogacheo Bhainim
 More contributions from J.B.Sequeira
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Anupkarpon":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.241
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code