Nelson Sequeira
Mogachi Utram
Posted On: 07/06/2012 07:02 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÉÆUÁaA GvÁæA
Qwè ¸ÉÆ©üvïUÉÆ w vÀÄf ¸ÉƨsÁAiÀiï
PÁ¼ÁÓAvï ºÁå ªÀÄíeÁå gÀÄ¥ÉÚA RAZÀAiÀiï
DªÀiÁ¸ÉgÁwA vÀÄA ªÀÄÄPÁgï gÁªÁè åj
ZÀAzÉæªÀiï vÉÆ ¢¸ÁÛ ªÀÄíeÁå zÉƼÁåj
 
AiÉÄà ZÀ°AiÉÄ ºÁAªï vÀÄeÉÆ ªÉÆÃUï PÀvÁðA
PÁ¼ÁÓAvï xÁªïß vÀÄPÁ ºÁAªï D±ÉvÁA
vÀÄA £ÁvÁè ågï ªÉÆUÁ ¸ÀA¸Ágï ºÉÆ ªÀiÁíPÁ
¸ÀÄPÁÚ å£ï ¸ÁAqÉè¯Áå vÁå WÉÆAmÉgÁ§jA
 
AiÉÄ ªÀÄíeÁå ªÉÆUÁ eÁAiÀiï QvÉA vÀÄPÁ
«¸Àgï vÀÄA DvÁA ºÁAªï vÉA ¢vÁA
N ªÀÄíeÁå ªÉÆUÁ £ÉPÉvÁæA £ÁPÁ
PÁ¼ÁÓAvï vÁå vÀÄeÁå eÁUÉÆ ¢Ã ªÀiÁíPÁ
 
 
£É®ì£ï ¹PÉéÃgÁ, PÀnïï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mogachi Utram":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code