Donath D' Almeda
Prai - Abiprai
Posted On: 13/11/2010 05:46 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥ÁæAiÀiï-C©ü¥ÁæAiÀiï
ªÉÇqÁÛa ¸ÉƨsÁAiÀiï, ¥sÀůÁA-¥sÀ¼ÁA¤ ªÉÄfÑ
¨ÁªÉÇ£ï ¥ÀqÁÑ å SÉÆ°AiÀiÁA¤ £À»A;
¢Ã¸Áa ¯ÁA¨sÁAiÀiï, ¸ÀÄ¥sÀ¼ï PÀ£ÁåðA¤ ªÉÄfÑ
¤¥sÀð¼ï aAvÁßA-¸À¨ÁÞA¤ £À»A;
gÁwAa D¥ÀŨÁðAiÀiï, ZÀAzïæ-vÁgÁA¤ ªÉÄfÑ
PÁ¼ÁÌ å ªÉÆqÁA-¸ÁªÁî åA¤ £À»A;
ftÂAiÉÄa UÉæøïÛPÁAiÀiï, ºÁ¸ÁåA, EµÁÖA¤ ªÉÄfÑ
¨ÁªÁØ å zÀÄSÁ-«¼Á¥ÁA¤ £À»A!
 
ºÉÆUÁجİè UÉæøïÛPÁAiÀiï, ¥Àj±ÀæªÀiÁA¤ eÉÆqÉåvï
ºÉÆUÁØ¬Ä°è ¨sÀ¯Á¬ÄÌ,  aQvÉìA¤ D¥ÁÚªÉåvï
ºÉÆUÁجİè eÁuÁéAiÀiï, CzsÀåAiÀÄ£ÁA¤ ZÀqÀªÉåvï
ºÉÆUÁØ¬Ä°è ªÉüïWÀr ªÀiÁvïæ, ¥ÁnA £Á ºÁqÉåvï!
 
ºÀgï gÀÄ¥Áå¼Áå ¢Ã¸ÁPï, ZÉÆ«Ã¸ï ¨sÁAUÁæ½A ªÀgÁA
ºÀgï ¨sÁAUÁæ¼Áå ªÀgÁPï, ¸ÁmÁ ªÀeÁæ½A «Ä£ÀÄmÁA
ºÀgï ªÀdæ¼Áå «Ä£ÀÄmÁAPï, ¸Ámï CªÀÄƯïå ¸ÉPÀÄAzÁA
ºÉÆUÁØA«ÑA £À»A, «¨sÁrÑA £À»A D¤ zɸÁénÑA £À»A!
 

 

zÉÆãÁvï r'D¯ÉäÃqÁ, vÉÆmÁÖªÀiï.

Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Donath D' Almeda to KonkaniFriends.com
  Jezuk Ami Fathor Marthanv Nhaim Gi?
  Dhaan Dharmachi Aat Hantham
  Saunsarant Adhik Vartem Kitem?
  Vhadilamchi Zavabdhari
  Amchea Malgadeanim Dillem Denem - Kaat
  Zanvaiechim Sangnieo -30
  Resper Ani Upranthlem Karyem
  Amcho Fudaar Deveachea Mandavalenth Asa
  Velachem Daaiz
  Kristhia Vhadvik Zanam Zanvieam
 More contributions from Donath D' Almeda
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Prai - Abiprai":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code