Catherine D'mello
Mutton Liver Kima Sukka
Posted On: 03/02/2012 01:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄl£ï °ªÀgï QªÀiÁ ¸ÀÄPÁÌ
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KPï Q¯ÉÆ ¨ÉÆPÁæ åZÉA PÁ½eï, CzsÉÆð Q¯ÉÆ ¨ÉÆPÁæ åZÁå ªÀiÁ¸ÁZÉÆ QªÀiÁ. (PÁ½eï  zsÀÄAªïß ¨ÁjÃPï PÀÄqÉÌ PÀgï. QªÀiÁ zsÀÄAªïß ZÁ½ßAvï ªÉÇÃvï.)
 
ªÀiÁ¸ÁZÉÆ ¦mÉÆ PÀgÀÄAPï:
zsÁ ¸ÀÄPÉÆå «ÄgÁìAUÉÆ, wÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÀ¤ágï, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA fgÉA, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï §r±ÉÃ¥ï, Dmï ¯ÉÆÃAUÁA, ¥ÁAZï J¼ÉÆ, zÉÆãï EAZÁA wPÉ ¸Á¯ï, zsÁ «ÄjAiÀiÁA, KPï eÁAiÀiï¥Àwæ, D£ÉåÃPï eÁAiÀiï¥Àwæ ¥sÀůï-¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ, vÉƪÁågï ¯Áí£ï GeÁågï ¨sÁdÄ£ï ¦mÉÆ PÀgï.
 
¸À ¦AiÀiÁªï (wÃ£ï ¥sÉÇuÁÚPï, wÃ£ï ¨sÁdÄ£ï ªÀiÁ¸ÁPï ¨sÀgÀÄìAPï.) CzsÉðA PÀ¥ï vÉÃ¯ï ªÀ vÀÆ¥ï, ¥ÁAZï mÉƪÉÄmÉ, zÉÆãï PÀ¥ÁàA zsÀAAiÀiï, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï °A¨Áå gÉÆøï, zÉÆÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA D¯Áå-¯ÉƹÚZÉA ¥ÉøïÖ; ¥sÉÇuÁÚPï ¨sÁdÄAPï ZÁågï ¯ÉÆÃAUÁA, wãï J¼ÉÆ, ZÁågï wPÉ ¥Á£ÁA, KPï EAZï wPÉ ¸Á¯ï.
 
ªÀiÁ¸Á ªÀAiÀiïæ ²A¥ÁØAªïÌ: KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï §r±ÉÃ¥ï, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ªÉÄy, PÁ¯ÉÝA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ªÉÇAªÉÇ, KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ±ÁífÃgÁ-ºÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ vÉƪÁågï ¯Áí£ï GeÁågï ¨sÁdÄ£ï ºÀªÀiÁªÀiïzÀ¸ÁÛAvï WÁ¯ïß ¦mÉÆ PÀgï.
¥sÉÇuÁÚZÉ ¦AiÀiÁªï ¨ÁjÃPï PÁvÀgï.
 
ªÀiÁ¸Á ªÀAiÀiïæ WÁ¯ÉÑ ¦AiÀiÁªï D¤ KPï ªÉǼÉA PÁAvï¯ÉÆè £Ágïè vÉƪÁågï E¯Áèå vÉïÁAvï ¯Áí£ï GeÁågï ºÀ¼ïÛ vÁA¨ÉêA eÁvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï ¨sÁdÄ£ï PÁqï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
zÁmï ºÁArAiÉÄAvï vÉïï vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï-¯ÉÆÃAUÁA, J¼ÉÆ, wPÉ ¥Á£ÁA, wPÉ ¸Á¯ï WÁ¯ïß ZÁ¼ïß; ¦AiÀiÁªï, D¯ÉA, ¯ÉƹÚZÉA ¥ÉøïÖ WÁ¯ïß vÁA¨ÉêA eÁvÁ£Á ªÀiÁ¸ÁZÉÆ QªÀiÁ WÁ¯ïß, ¯Áí£ï GeÁågï ®UÀãUï zsÁ «Ä£ÀÄmÁA ZÁ¼ïß ¨sÁeï. G¥ÁæAvï PÁ½eï ¨sÀgÀÄì£ï ¥ÀgÀvï ¥ÁAZï-zsÁ «Ä£ÀÄmÁA¨sÀgï ¨sÁdÄ£ï AiÉÄvÁ£Á, mÉƪÉÄmÉ ¨ÁjÃPï PÁvÀgïß WÁ¯ïß ªÉÆÃªï ¥ÀqÁÛ£Á °A¨Áå gÉÆøï D¤ ªÀiÁ¸ÁZÉÆ ¦mÉÆ ¨sÀjì. gÀÄa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï WÁ¯ïß zsÁ-¥ÀAzÁæ «Ä£ÀÄmÁA ²eÁèå G¥ÁæAvï zsÀAAiÀiï §gÉA ªÀiÁgïß QªÀiÁPï ªÉÇÃvï. KPï RvÀÌvÉÆ DAiÀiÁèå G¥ÁæAvï ¨sÁeï¯ÉÆè ¦AiÀiÁªï D¤ £Ágïè WÁ¯ïß D¤ ºÀªÀiÁªÀiïzÀ¸ÁÛAvï ¦mÉÆ PɯÉèA WÁ¯ïß, ªÀAiÀiïæ-¥ÀAzÁ PÀgïß zsÁA¥ï.
 
¥sÉÇuÁÚPï DAiÀiÁÝ£ÁAvï wÃ£ï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA  vÉïï vÁ¥ÉÇAPï zÀªÀgï. ¸À ¯ÉÆ¹Ú ¨ÉÆAiÉÆ ZÉAZÀÄ£ï WÁ¯ï. wãï vÁ½ PÀr¥ÀvÁÛ WÁ¯ïß vÁA¨ÉêA eÁ¯Áèå vÀPÀëuï ªÀiÁ¸ÁPï ¨sÀgÀÄì£ï ZÁ¼ïß, zsÁA¥ÉÚA §Azsï PÀgï. KPï «Ä£ÀÄmÁ G¥ÁæAvï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï. ¥sÉÇuÁÚZÁå WÀªÀÄÏ«Ävï ¥ÀªÀÄð¼Á£ï vÀĪÀiÁÌA gÁªÉÇAPï eÁAªÉÑA£Á.
 
ªÉÄeÁgï ªÀiÁAqÁÛ£Á PÀ¤àgÉ ¨sÁf D¤ D¯ÁåZÉÆå ²gÉÆ PÀgïß ²A¥ÁØAiÀiï. D¥ÁA EqÁèåA ªÀ ¥ÉǼÁåA ¸ÁAUÁvÁ SÁAªïÌ ¨sÁjà ¯ÁAiÉÄPï eÁvÁ.
 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mutton Liver Kima Sukka":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code