Praveen Tauro
Mhajem Varieatharum Thalak Pavlemna
Posted On: 06/01/2011 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄíeÉA ªÁgÁåvÁgÀÄA xÀ¼ÁPï ¥ÁªÉèA£Á..
ºÀeÁgÉÆ ¨sÉÆUÁÚA Wɪïß G¨ÉÆèA ºÁAªï ¥ÀUÁðAªÁPï
PÀ±ÁÖA¤ jÃuï PÁqïß vÀgï¬Ä ªÀiÁUÉÆè ºÁAªÉA DzÉêïì ªÉÆUÁZÁåAPï
Deï ¸ÀAvÉƸÁ£ï ¥ÁnA ZÀªÀiÁ̯ÁA ZÉÆ«¸ï ¸ÀĪÀiÁ£ÁA¤
¯ÁA¨ï ªÉUÁîZÁgï ¸ÁAqÀÄ£ï ªÉÆUÁZÁåAPï ªÉAUÀÄAPï...
vÀgï¬Ä ªÀÄíeÉA ªÁgÁåvÁgÀÄA xÀ¼ÁPï ¥ÁªÉèA£Á
 
D£Á£ï ¸ÀPÁ½A UÁAiÀiÁæZÉA zÀÆzï PÁqÀÄAPï D¸Á, AiÉÄÃAªïÌ eÁAiÀiÁß gÉà ªÀÄí¼ÉîA..
ªÀiÁAAiÀiï ¸ÀPÁ½A «Ä¸ÁPï ªÀZÉÆ£ï ªÀiÁUÉÆ£ï AiÉÄvÁAgÉà ªÀÄíuÁ°..
zsÁQÖA ªÀÄífA ¨ÁAªÁØA «ªÀiÁ£ï ¥À¼ÉAªïÌ eÁAiÀiï ªÀÄíuï ¸À¼ï PÀvÁð°A..
¨ÁA¼ÉÛgÁPï UɯÁè å ºÉÆPÉè£ï ªÀÄíeÁå £ÉuÁÛ å ¨Á¼ÁPï Wɪïß AiÉÄvÁ ªÀÄí¼ÉîA,
ªÁí¼ÁPÀqÁÑ å ¨É£ÁߪÀiÁ£ï PÁgï ºÁqïß ªÀÄÄPÁgï AiÉÄvÁA ¸ÀAiÀiïÛ ªÀÄí¼ÉîA
vÀgï¬Ä ªÀÄíeÉA ªÁgÁåvÁgÀÄA xÀ¼ÁPï ¥ÁªÉèA£Á.....
 
D¨Éî GzÉ° w WÀr DvÉæUÁ£ï gÁPÉÆ£ï gÁªï°è.,
¥Áaé zsÀwð, ªÀÄíeÉÆ UÁAªï ZÉÆAiÀiÁÛ¯ÉÆA ºÁAªï D±ÁðåvÁè åA£ï
xÀ¼Ágï ªÀiÁAAiÀiï ¸ÉƨsÁÛ°, £ÀªÁå PÁ¥ÁØgï,
¨ÁAªÁØA ¸ÀAvÉƸÁ£ï £ÁZÁÛ°A «ªÀiÁ£ÁPï ¥À¼Éªïß, ºÉÆPÉè£ï ¨Á¼ÁPï ºÁqï¯ÉèA ¸ÀAiÀiïÛ,
DvÉæUï ªÁqÉÆè, TuÁA¤ ªÉAUÀÛ¯ÉÆA ªÀÄíuï ªÀÄíeÁå ªÉÆUÁZÁåAPï,
vÀgï¬Ä ªÀÄíeÉA ªÁgÁåvÁgÀÄA xÀ¼ÁPï ¥ÁªÉèA£Á........
 
D¨Éî ªÁgÁåvÁªÁð£ï zsÀvÉðZÉÆ GªÉÆ WÉvÉÆè..
©ügÁAvï, PÁªÉÓtÂ, DPÁAvï ªÀÄ£ÁAvï ZÀqÉÆè..
§UÉèZÉÆ ªÀįÁâj GqÉÆè, ªÀÄíeÁå£ï GqÉÆAPï eÁ¯ÉA£Á...
ªÁgÁåvÁgÀÄA GeÁåAvï ¨sÀ¸ÉÆä£ï eÁ¯ÉèA...
ªÉÆUÁZÁåAPï zÉSÉÑ CvÉæUï, GªÀiÁ¼É, ¨sÉÆUÁÚA TuÁA¤ GeÁå£ï UÁ湯ÉA.,
vÀgï¬Ä ªÀÄíeÉA ªÁgÁåvÁgÀÄA xÀ¼ÁPï ¥ÁªÉèA£Á.....
 
 
¥Àæ«Ãuï vÁªÉÇæ, PÀįÉêÃPÀgï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Praveen Tauro to KonkaniFriends.com
  Mhajem Vareatarum Thalak Pavlemna
  Hanv Axelom
  Mhajea Gavanth
  Hanv Axiealom
  Mobile
  Adlim Sobhanam - Aichi Fashionam
  Sanman
  Eksurpon
  Parath Ailem Nathal
  Sanman
 More contributions from Praveen Tauro
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mhajem Varieatharum Thalak Pavlemna":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code