Claudy Brahamavar
Go Mathaa
Posted On: 07/01/2011 00:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
UÉÆà ªÀiÁvÁ

DªÀiÁÌA ¸ÁévÀAvïæ å ¢AªïÌ aAvÁèA AiÀÄrØ ¸ÀPÁðgÁ£ï
zsÀAiÀiïæ WÉvÁèA vÁuÉA ºÉA ZÀqÉØAZÁå §¼Á£ï
PÀ¸ÁAiÀiÁÎgï ¤zÀÛ¯ÉÆ DvÁA G¥Á²A ¥ÀqÉÆ£ï
DªÉÄÑA ªÀiÁ¸ï gÀUÀvï ¸ÉªÉÛ¯É ¨sÀ¯Áåðvï ºÁAZÁå ºÀUÁå£ï
 
DªÀiÁÑ å £ÁAªÁ£ï ªÉÆrA ¤zÉÛ°A gÀ¸ÁÛ åA¤
gÁdQÃAiÀiï zÁ¼ï ¹eÉÛ° vÁå ªÉÆqÁåAZÁå ¸ÁjAiÉÄA¤
ºÉA ¥À¼Éªïß D«Ä ¨sÉÆAªÉÛ¯ÁåAªï ©AzÁ¸ï vÁå ªÀiÁUÁðA¤
ºÁå ¥Á¸Àvï vÀÄ«Ä D¥ÀAiÉÄÛ¯Áåvï DªÀiÁÌA vÀĪÀiÁÑ å ¸ÁPÉë PÁmÁåA¤
 
D¤ DªÀiÁÌA ¥ÉƹѣÁAvï PÉÆtÂà UÉÆmÁåA¤
DªÀiÁÌA ©qÁgï ¸ÉÆ¢üeÉ zsÀªÀiÁð¢üPÁjAZÁå dAiÀiïÛ ªÉÆmÁA¤
AiÀiÁ ªÉÇÃqïß ªÀ£ïð WÁ¯ÉÛ¯É vÁå C£ï¥ÉÆÃvï£ÁvÁè å UÉÆñÁ¯ÁA¤,
¥ÉÆmÁZÁå ¨sÀÄPÉPï ¥ÁªÉÛ¯ÁåAªï vÀĪÀiÁÑ å UÁzÁåA¤ ±ÉvÁ¨sÁmÁA¤.
 
D«Ä ªÉįÁågï ¥ÀÄgÀÄAPï ¸ÀĪÁvï D¹Ñ£Á
d¼ÉÆAªïÌ DªÀiÁÌA ¯ÁAPÀÄqï AiÀiÁ aªÉÄÚvÉïï¬Ä £Á
vÁAmïªÉÆAmï AiÀiÁ ªÀiÁívÁjA eÁvÁ£Á
DªÀiÁÌA ºÁvï ¯ÁAªïÌ PÉÆtÂà ©üAiÀiÁ£ï ªÀÄÄPÁgï AiÉÄAªÉÇÑ£Á
 
QvÁåPï zɪÁ! DªÀiÁÌA ºÉA ¤«Äð¯ÁAAiÀiï
C£ÀÄ¥ÁÌj ªÀÄ£ÁêAxÁªïß ºÁå UÀwPï ¥ÁAiÀiÁèAAiÀiï
¸ÀUÁðgïxÁªïß zÉAªï¯Éè ¤¸Áéyð PÁªÀiÁzsÉãÀÄPï ºÉA ¥sÁªÉÇ PɯÁAAiÀiï
UÉÆà ªÀiÁvÁ ªÀÄíuï PÀĪÁðgï PɯÁè åAxÁªïß ªÀiÁwAiÉÄPï ¸ÁgÉA PÀgÀAiÀiÁèAAiÀiï.

 

- PÉÆèÃr, §æºÁäªÀgï

Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team


Other Last 10 Contributions of Claudy Brahamavar to KonkaniFriends.com
  Ekach Uthaar
  Hanv Ani Thi
  Chuno Kadalle Fond
  Kutma Festh
  Dhani
  Kavi
  Phond
  Zalmala Jezu Khamvner
  Dhon Thondam
  Bhognnam No 335-337
 More contributions from Claudy Brahamavar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Go Mathaa":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code