Nellu Permannur
Mhajea Bhaxieak
Posted On: 01/06/2012 08:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄíeÁå ¨sÁ±ÉPï
AiÉÄÃgÉ PÉÆAQÚ ¸ÀÄ¥ÀÄvÁæ
£À« ZÀjvÁæ WÀqÀÄAAiÀiÁA
eÁUïgÉ PÉÆAQÚ «ÄvÁæ
JPÀémÁ£ï D«Ä ªÁqÉÆAiÀiÁA
 
PÉÆAQÚ ªÀiÁAqÁgï ®Vãï eÁvÁ
UÉÆzÁÝ å ¨sÁ±É DªÀÄAvÀæuÁ
¸ÀÄmÁAvï °¥ÉÆ£ï JA.¹. AiÉÄvÁ
f¨Égï PÉÆAQÚ ªÁí¼Á£Á
 
WÁAmï ªÁeÁÛ ¥ÉƧÄðªÉįÁ
ªÉÇAQèA EAUÉèeÁaA ¸ÉÆèÃUÀuÁA
UɯÉÆè ªÀiÁwAiÉÄPï ¸ÁgÉA eÁ¯Á
aPÀ£ï ªÀÄl£ï ¨sÉÆÃd£ÁA
 
PÉÆAQÚ ¨Á¼ÁPï ¥ÀAiÉÆè PÀĪÀiÁÎgï
PÉÆAQÚ zÉÆvÉÆ£ïð PÀ¼Á£Á
¸ÉÆ«Ä vÀgï¬Ä vÉÆZï ¸ÀUÁðgï
zÀ¨Áðgï ¥ÉƪÉè åAvï UÀ¼Á£Á
 
vÀĪÉÆÑ ¥sÀÄqÁgï ¦üAUÉðAvï D¸ÀÛ¯ÉÆ
PÉÆAPÉÚ ¥sÀÄqÁgï «¨sÁqÁßPÁ
DªÉÆÑ vÀĪÉÆÑ ªÉÆÃUï UÁdÛ¯ÉÆ
¸ÀUÁðPï ¦üAVð G¨Á£ÁðPÁ.
 
£É®Äè, ¥ÉªÀÄð£ÀÆßgï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Nellu Permannur to KonkaniFriends.com
  Mogachem Pixem
  Birmath
  Mhajea Dexieanth
  Tumi Karan
  Mhaje Kathir
  Running
  Tujea Dalbaranth
 More contributions from Nellu Permannur
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mhajea Bhaxieak":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code