Claudy Brahamavar
Ekach Uthaar
Posted On: 14/01/2011 19:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
KPïZï GvÀgï
vÀÄA £Ávï¯ÉèAAiÀiï vÀgï zÉêï¬Ä D¸ÉÆÛ£Á,
vÀÄA £Ávï¯ÉèAAiÀiï vÀgï zÉÃªï ºÉÆ ¸ÀA¸Ágï gÀZÉÆÛ£Á
vÁZÁåZï ¸ÁPÁåðZÁå ªÀÄ£ÁêPï¬Ä gÀZÉÆÛ£Á
ªÀĤ¸ï vÁå zɪÁa ¸ÀÄÛw¬Äà UÁAiÉÆÛ£Á
 
vÀÄAZï ªÀÄ£ÁêPï ªÀvÉÆð PÀvÁðAiÀiï
vÀÄAZï ªÀÄ£ÁêPï £Á¸ï PÀvÁðAiÀiï
vÀÄAZï ¸ÀA¸ÁgÁPï ¸ÀUïð PÀvÁðAiÀiï
vÀÄAZï ¸ÀA¸ÁgÁPï AiÉĪÉÆÌAqï PÀgÀAiÀiÁÛAiÀiï
 
vÀÄeÉ«uÉ ªÀĤ¸ï fAiÉÄ£Á
vÀÄeÉ«uÉ ªÀĤ¸ï ªÉÆgÁ£Á
vÀÄAZï §gÉA eÁ¯Áågï f«vï §gÉA
vÀÄA ¥Áqï eÁ¯Áågï f«vï ¸ÁgÉA
 
ªÀÄ£Áê åZÁå f¨Égï §gÉA ªÁí¼ÀAiÀiÁÛAiÀiï
ªÀÄ£Áê åZÁå f¨Égï ¥Áqï¬Ä UÀ¼ÀAiÀiÁÛAiÀiï
vÀÄeÉxÁªïß gÀhÄÄeï¬Ä PÀgÀAiÀiÁÛAiÀiï
vÀÄeÉxÁªïß ±ÁAw¬Ä ºÁqÀAiÀiÁÛAiÀiï
 
vÀÄAZï vÉA zɪÁ£ï vÀÄPÁ ¥ÀAiÉÄèA ªÁ¥Ágï¯ÉèA
vÀÄAZï vÉA ªÀÄ£Áê£ï ªÉÆqï¯ÉèA
vÀÄAZï ¸ÀªÁðAZÉÆ ¸ÉƯÉÆè PÀgÀ¬Ä¯ÉèA
vÀÄAZï vÉA JPïZï GvÀgï ¸ÀªÁðAPï eÁAiÀiï D¸ï¯ÉèA
 
PÉÆèÃr, §æºÁäªÀgï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Claudy Brahamavar to KonkaniFriends.com
  Go Mathaa
  Hanv Ani Thi
  Chuno Kadalle Fond
  Kutma Festh
  Dhani
  Kavi
  Phond
  Zalmala Jezu Khamvner
  Dhon Thondam
  Bhognnam No 335-337
 More contributions from Claudy Brahamavar
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Ekach Uthaar":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code