Gladies Rego
Amimyi Morthanv
Posted On: 14/01/2011 19:22 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
D«ÄAAiÀiï ªÉÆvÁðAªï

¤¨sÁðV fêï D«Ä
¸ÁtÂì-d¯ÁåðAZÉA
SÁuï eÁªïß EvÁðAªï
zsÀĽ£ï G¸Áé¸ï ¨ÁAzÀÄ£ï
¥ÀPÀðmÉ eÁªïß ªÉÆvÁðAªï
¦¸ÉÆØ£ï ¥Á¥ÉÆìAPï ¯ÁUÁè åAªï
¥Á£ÁA PÁ£ÁAZÉÆ gÀAUï §zÀ¯Áè
ºÁvÁA H¨ï £Á eÁ¯Áå
¸Áé¸ï ¸ÉÆqÀÄAPï PÀ±ÁÖvÁAªï
D«Ä ªÉÆvÁðAªï, D«Ä ªÉÆvÁðAªï
§ZÁªï PÀgÁ, §ZÁªï PÀgÁ
ªÉAUÉÆAPï DªÀiÁÌA £À« ¦½Î gÀZÀ£ï PÀgÁ

 

 

UÉèÃr¸ï gÉÃUÉÆ
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Gladies Rego to KonkaniFriends.com
  Somieacho Chavtho Khilo
  Ragtha Kondanth Balok
  Dev Mela
  Akasacho Khel
  Bhognnam No 357-374
  Victor Rodrigues Anim Na
  Potanthlim Madasthanam
  Kursa Vailo Somi
  Bhuminch Kadtha Lagad
  Adamv Eve
 More contributions from Gladies Rego
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Amimyi Morthanv":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code