Hillary Cardoza
Dhuvek Ek Sairik
Posted On: 18/01/2011 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zsÀĪÉPï KPï ¸À¬ÄæPï!
ªÉÆgÁÑ å ¥ÀAiÉÄèA PÁeÁgï PÀgÀÄAPï
DªÀAiÀiïÌ zsÀĪÉa RAvï;
ªÀiÁUÉÚA wuÉA ¸ÀzÁA ªÀÄíuÉÆAPï
Wɪïß ªÀiÁUÉÑA ¸ÀzÁA PÉÆÃAvï.
PÁeÁgï eÁAªïÌ £ÀªÉæ D¸Ávï
»PÁ PÀ¸À° RAvï?
»ZÁå zsÀĪÉZÉ ªÀÄÄSÁgï zÁAvï
zÉPÀÄ£ï ªÀiÁ«ÄAiÉÄPï zsÀĪÉa RAvï.
ªÀÄíuÁ° w §¸ÉÆ£ï JPï ¢Ã¸ï
D½ê PÁ¸ÁÛZÁå WÉƪÁPï D¥Àªïß;
zsÀĪÉZÉ DªÀiÁÑ å ªÀÄÄSÉè zÁAvï ¤PÁîªïß
PÁeÁgï PÀgÉÑA §gÉA ªÀÄíuï!
GmÁGnA zÁAvï ¤PÁîªïß
zÁAvÁ ¸ÉmïÖ §¸Àªïß eÁ¯ÉA;
ªÀiÁVgï ZÉqÁåPï D¥Àªïß ºÁqïß
ZÉqÁéPï §gÉA ¸ÀÄAUÁðgÁAiÉÄèA!
ªÀiÁ¯Áå£ï £ÀªÁæåPï D¥Àªïß ºÁqÉèA
£ÀªÁæåPï vÉA §gÉAZï ¸ÉƨsÉèA;
vÁjÃ¥sï G®ªïß D¸ÁÛ£ÁAZï
ZÉqÀÄA ªÀíqÁèå£ï ºÁ¸ÉèA!
¸À¬ÄæPï WÀmï eÁ°è ¥À¼Éªïß ªÀiÁªÉêPï
ªÀÄí¸ÀÄÛ RĶÃÃà eÁ°è;
GmÉÆ£ï ¥ÁnA UɯèÉ ¸ÀAiÉÄæ
``¸À¬ÄæPï £ÁPÁ'' ªÀÄíuÁ¯É!
``CgÉ ªÀÄíeÁå ªÀįÁªÀÄw
eÁ° QvÉA QvÁ¥sÀw?
DªÀAiÀiïß zsÀĪÉPï D¥Àªïß ªÀÄí¼ÉA;
``D¤ gÀqÉÆ£ï SÁ-UÉÆ ªÀiÁw!''
 
``D±Áåð ªÀÄÄSÁgï gÁªÉÇ£ï ¥À¼É
zÁAvÁ ¸ÉmïÖ PÀ¸ÉA ¥ÀqÉèA?''
£ÀªÉÇæ ¸ÉÆqïß UɯÉÆè ¥À¼Éªïß
¥Á¥ï ZÉqÀÄA §¸ÉÆ£ï gÀqÉèA!
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Tailor
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dhuvek Ek Sairik":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code