Hillary Cardoza
Sobhai
Posted On: 08/02/2011 01:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÉƨsÁAiÀiï
¸ÀÄAiÉÆð GzÉvÁ£Á vÁA¨ÉÆì
zÉÆ£ÁágÁA ªÉ¼Á eÁvÁ GuÉÆ;
vÀÄPÁ ¥À¼Éªïß ZÉqÁé ªÀÄíeÉÆ
¤zÉAvï¬Æ GUÁظï vÀÄeÉÆ!
 
ºÁ¸ÁÛA vÀÄf ¸ÉƨsÁAiÀiï
zÁAvÁA¤ zÁPÀAiÀiÁèå;
vÁA¨ÉØ vÀÄeÉ ¥ÉǯÉ-UÉÆ ¨ÁAiÀiï
¥Ángï vÁAw ¸ÉƨsÀAiÀiÁèå!
 
zÉƼÁåAa ¢ÃµïÖ ¥ÁPÀÄðAPï PÀµïÖ
DA¨ÉÆgï¦PÉÆ ºÁ¸ÉÆ;
°¥Áèågï vÀÄA ªÀiÁíPÁ £ÀµïÖ
¸Àé¥ÉÚAªÉÇÑ ºÁ¸ÉÆ ¦¸ÉÆ!
 
¤zÁèågï gÁwA ¤zÉAvï¬Æ zsÉƸÁÛAiÀiï
¥ÁAAiÀiÁA¤ ZÀ¯ÉÆÑ DªÁeï;
¢Ã¸ÁPï¬Æ £À»A, gÁwAPï¬Æ ¢¸ÁÛAiÀiï
¸Àé¥ÉÚA«Ñ ªÀÄíf jªÁeï!
 
£ÁAªÁ£ï vÀÄPÁ D¥ÀAªï PÀ¸ÉA?
©ügÁAvï ªÀiÁíPÁ ¢¸ÁÛ;
PÁeÁgÁPï PÁtÂPï ¢ÃAªï QvÉA?
ªÀiÁíPÁ PÉÆÃuï vÉÆ ¸ÁAUÁÛ?
 
£À²Ã¨ÁPï vÀÄeÁå ªÉļÉÆA £ÀªÉÇæ
¸ÉÆ©üvï-¸ÀÄAzÀgï ZÀ¯ÉÆ;
D¥ÀAiÀiï ªÀiÁíPÁ, ºÁAªï KPï ¸ÀAiÉÆæ
¸ÉeÁgÁÑ÷å vÀÄeÉÆ ZÀ¯ÉÆ!
 
dvÉß£ï ¸ÁA¨sÁ¼ï ¸ÉƨsÁAiÀiï vÀÄf
ªÀgÁìA-ªÀgÁìA GgÉÆA¢;
ªÀ¼ÀPï D¹Ñ£Á, vÀÄPÁ ªÀÄíf
£ÀªÉÇæ dvÀ£ï PÀgÀÄA¢.
 
PÁeÁgÁ ¢Ã¸ï vÀÄPÁ ¥À¼ÉAªïÌ
D±Éªïß ºÁAªï gÁªÁÛA;
¥ÀQð vÀÄeÉÆ ºÁAªï KPï ¨sÁªï
ºÁvï eÉÆqÀÄ£ï ªÀiÁUÁÛA!
 
 
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Dhuvek Ek Sairik
  Tailor
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Sobhai":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code