Francis Furtado
Sosnikayen Raak
Posted On: 09/02/2011 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÉƹÚPÁAiÉÄ£ï gÁPï
¸ÀUÁî÷å fëvÁAvï QvÉA¬Æ PÀgÀÄAPï gÁPï
¤Ãeï QvÉA¬Æ C¥ÉÃQëvÁAiÀiï vÀgï, vÀÄA gÁPï
ºÀgÉåÃPÁ CxÁð¨sÀjvï ±ÉªÉÇmÁPï gÁPï
©A ªÉÇA¥ÀÅ£ï, ¨É¼ÉA ®ÄAªÉÇAPï ¸ÉƹÚPÁAiÉÄ£ï gÁPï.
 
¯ÁAiÀiï°è DAQæ ¥sÀÅ¯ï ¥sÀůÉÑA ¥À¼ÉAªïÌ gÁPÁÛ
PÀgïè ¥sÉÇqïß ¦¸ÉƼÉA eÁAªïÌ PÁA¨ÉƼï QÃqï gÁPÁÛ
¦¸ÉƼÁåPï¬Æ ¥sÀůÁAZÉgï £ÁZÉÆAPï gÁPÁeÁAiÀiï ¥ÀqÁÛ
DªÀAiÀiï wZÁå ¨sÀÄUÁåðZÉA gÀÆ¥ï ¥À¼ÉAªïÌ gÁPÁÛ.
 
«zÁåyð ¥ÀjÃPÉëPï §gÀªïß ±ÉªÉÇmÁPï gÁPÁÛ
²Pï¯ÁèåZÉA ¤Ãeï E£ÁªÀiï eÉÆqÀÄAPï RĶ ¥ÁªÁÛ
¥sÀ¼Á¢üPï ¥ÀæwÃPÉëPï zɪÁZÉÆ ¨sÀªÁð¸ÉÆ eÁAiÀiï ¥ÀqÁÛ
zÉÃªï ¨sÁVzÁgï eÁvÁ vÉzÁßA, ±ÉªÀmï ¥sÀ¼Á¢üPï eÁvÁ.
 
zɪÁZÉÆ ªÉÆÃUï, fëvÁAvï ¸ÉƹÚPÁAiÀiï ºÁqÁÛ
ºÁå «avïæ JPÀémÁPï PÉÆÃuï «AUÀqï PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁÛ?
ºÉÆZï zɪÁZÉÆ ªÉÆÃUï, DªÀiÁÌA dAiÉÄÛªÀAvï eÁAªïÌ ¥ÁªÁÛ
D¸Áèågï zÉÃªï ¸ÁAUÁvÁ, fPÉÆÑZï ¸ÀªÀiÁgÀA¨sï ªÉļÁÛ.
 
d¸ÉA ©AAiÀiÁAvï ¥sÀ¼ÁZÉÆ ¨sÀªÁð¸ÉÆ °¥Áè
vÀ¸ÉAZï DAPÉæAvï ¥sÀůÁZÉÆ ¨sÀªÁð¸ÉÆ °¥Áè
PÀ¸ÉèA¬Æ C£Áégï D¸ÉÆA, eÉÆ ¸ÉƹÚPÁAiÀiï zÀªÀgÁÛ
¥ÁwAiÉÄt D¤ ¥sÀÅqÁgÁa ªÁmï zÉêï zÁPÀAiÀiÁÛ.
 

 
 

¥sÁæ¤ì¸ï ¥sÀÅqÁÛzÉÆ, zÀ»¸Àgï (ªÀÄÄA§AiÀiï.)
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Francis Furtado to KonkaniFriends.com
  Variea Ghon
  Santosbharith Vidiearthi Jivit Apexuieam
  Vonkare - Va- Vonk
  Konkani Friends
  Amchi Mumbai
  Kitem Faidho
  Veglachar
  Tum Gelea Upranrth
  Khanth Ek Pida
  Jivitachem Tharum
 More contributions from Francis Furtado
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Sosnikayen Raak":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code