Hillary Cardoza
Achar Karcho Apradh
Posted On: 10/02/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

DZÁgï PÀgÉÆÑ C¥Áæzsï

PÁeÁgï PÀgÀÄ£ï ¸ÀÄ£ÉPï ºÁqÀÛZï
¸Á¸ÀĪÀiÁAAiÀiïÌ ¨sÁjà ¸ÀAvÉÆøï;
UÁzÁåAvï ¨É¼ÉA §gÉÃA ¦PÁèA
ªÀiÁqÁgï £ÁgÁèA ²ªÉÄÚA zÉAªÁèA!
 
¸Á¸ÀĪÀiÁAAiÉÆÑ ¸ÀAvÉÆøï
ªÀgÁì£ï Deï £À¥ÀAAiÀiïÑ eÁ¯Á;
ªÀgÁì ©üvÀgï C¸Áèå WÀgÁAvï
¸ÀÄ£ÉPï gÁªÉÇAPï eÁ¯Áå ©ügÁAvï!
 
¥sÉÇj£ï D¸ÁÑ å £ÀªÁæåZÉA PÁªÀiï
¥sÉÇj£ï xÁªïß AiÉÄvÁvï ¥ÀAiÉÄê;
DªÀ¬ÄÑA zÀÆgÁA ¥ÀÅvÁPï DvÁA
PÀ¸ÉèA ZÉqÀÄA ªÉļÉîA-gÉ vÀÄPÁ?
 
``zÀÄzsÁa UÁAiÀiï D«ÄÑ ªÉÄ°
ªÀiÁíPÁ ¸ÀzÁA ¦qÁ eÁ°;
¸ÀÄ£ï WÀgÁ jUÀÛZï, CAiÉÆåà UÉ°
zsÁ °ÃlgÁAa zÀÄzsÁ UÁAiÀiï ªÉÄ°?''
 
``UÉæøÁÛAZÉA WÀgÁuÉA DªÉÄÑA
AiÉÄvÀZï ¸ÀÄ£ï eÁ¯ÉA ªÉǪÉÄÛA;
¥sÀÅqÀÏqÉÆ ªÀiÁgÀÄ£ï vÉÆÃmïZï UɯÉA
EAVèµï PÉƯÉÎA WÀÄqÁAvï ªÉįÉA!''
 
WÀgÁÌgÁPï ¸ÀzÁA SÉÆAQè
zÁPÉÛgï ±ÉnÖ n. ©. ªÀÄíuÁÛ;
``ºÉA ¥ÀÅgÁ ¸ÀÄ£ï AiÉÄêïß'' ªÀÄíuÁÛ JQè
``ªÀiÁíPÁ SÉÆAQè-G¸Àäqï ¢¸ÁÛ!''
 
``PÀ¸À¯ÉA zÀ½Þgï DAiÉÄèA-gÉ WÀgÁ?
vÁPÁ ªÀígÀÄ£ï ¸ÉÆqï-gÉ PÀļÁgÁ;
¸ÉeÁgÁ ªÀZÉÆ£ï R¨ÉÆæ vÁPÁ
¥ÉÇÃAiÀiïæ PÉøÁAPï zsÀgÉèA ªÀÄíeÁå!''
 
zsÀAiÀiÁæ¢üPï ZÉqÀÄA WÀmï gÁªÉèA
£ÀªÁæåPï KPï ¥Àvïæ °SÉèA;
``RAvï PÀgÁßPÁ, PÁªÀiï PÀgï §gÉA
¸Á¸ÀĪÀiÁAAiÀiïÌ ¯ÁUÁèA ªÉƸÁæ ¦±ÉA!''
 
 
 
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
  Tailor
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Achar Karcho Apradh":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code