Fr.Mauris D'Paula
Mhajiea Lhanam Bhavank
Posted On: 13/02/2011 01:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄíeÁå ¯Áí£ÁA ¨sÁªÁAPï
``ªÉÆzsÁå£ï GvÀjè, ¢Ã¸ï GeÁéqÉÆAPï eÁ¯ÉÆ ªÀÄí¼ÉîA PÀ¸ÉA ¥ÁQðAiÉÄvï?'' «ZÁgÉèA JPÁ UÀÄgÀÄ£ï vÁZÁå ²¸Á¯ÁVA.
 
²¸Á£ï eÁ¥ï ¢°: ``¥ÀAiÀiïì xÁªïß AiÉÄA«Ñ  ªÉÆ£ÁÓvï ¥ÉmÉÆV ªÀ ¨ÉÆPÉÆæV ªÀÄíuï ¥ÁPÀÄðAPï ¸Ázsïå eÁ¯Áågï, gÁvï ¸ÀA¦è D¤ ¢Ã¸ï GeÁéqÉÆAPï ¯ÁUÁè ªÀÄíuÉåvï.''
 
``£À»A, ©®ÄÌ¯ï £À»A'' ªÀÄíuÁ¯ÉÆ UÀÄgÀÄ. vÁuÉAZï D¥Áèå ¸ÀªÁ¯ÁPï dªÁ¨ï ¢Ãªïß ¸ÁAUÉèA: ``ªÀÄ£Áê åAZÉgï vÀÄf ¢ÃµïÖ ¥ÀqÁÛ£Á, PÉÆÃuïAZï vÉÆ eÁA«Ý, vÀÄeÉÆ ¨sÁªï ªÀ ¨sÀAiÀiïÚ ªÀÄíuï ªÀiÁAzÀÄAPï vÀÄA ¸ÀPÁ£ÁAAiÀiï eÁ¯Áågï, vÀÄeÁå PÁ¼ÁÓAvï DdÆ£ï gÁvï ªÀÄíuï ¸ÀªÉÆÓ£ï WÉ.''
 
¥À«vïæ «Æ¸ÁZÁå ¥ÁæxÀð£ÁAvï D«ÄA ªÀÄíuÁÛAªï. ``¸ÀVðAZÁå ¨Á¥Á, ªÀĤ¸ï vÀÄPÁ ¸ÉÆqïß ¥ÀAiÀiïì-¥ÀAiÀiïì UɯÉÆ, JPÁªÉÄPÁZÉÆ ªÉÆÃUï PÀj£Á eÁ¯ÉÆ, D¥Áèå ¸ÁéxÁð£ï JPÁªÉÄPÁPï ¥sÁ¥ÀÅ APï ¯ÁUÉÆè. vÉzÁ¼Á vÀÄeÁå ¥ÀÅvÁPï eÉdÄPï vÀĪÉA ¸ÀA¸ÁgÁPï zsÁqÉÆèAiÀiï. D«ÄÑA ªÀÄ£ÁA D¤ PÁ¼ÁÓA GVÛA PÀgÀÄAPï vÉÆ DAiÉÆè. D«ÄA ¸ÀªÉÄøïÛ ¨sÁªï-¨sÀ¬ÄÚA JPÁZï ¸ÀVðAZÁå ¨Á¥ÁaA ¨sÀÄVðA ªÀÄíuï vÁuÉA DªÀiÁÌA zÁPÀAiÉÄèA. vÉÆ DvÁA DªÀiÁÌA ºÁå D¯ÁÛj ¨sÀA«ÛA AiÉÄPÁÖAAiÀiï PÀgÁÛ...''
 
eÉdÄ£ï D¥ÁÚ ¨sÀA«ÛA AiÉÄPÁÖAAiÀiï PɯÁèå ªÀÄ£Áê åAPï aÃvï ¢Ãªïß ¥À¼É, PÉÆuÁPï vÁuÉA JPÁÖAAiÀiï PɯÉA? ªÀiÁ¹î ¥ÁUÉÛ¯Áå UÀjèsï ªÀÄ£Áê åAPï, ¥ÀUÀðmï ¥ÁwÌ; zÉPÀÄ£ï, §»µÁÌgï ¥Àqï¯Áèå ªÀiÁvɪÁPï, eÁPÉ̪ÁPï, xÉÆAmÁåAPï, PÀÄgÁØ åAPï, ¨sÉgÁåAPï, PÉÆqÁÌgÁAPï, PÉ¥Áà åAPï, ªÀÄj ªÀiÁUÁݯɣÁ vÀ¸À¯Áå ªÀå©üZÁjtÂAPï...''
 
D¤ ¤ªÀiÁuÁå ¢Ã¸Á D«ÄÑ gÀhÄrÛ PÀ¹ eÁvÉ°? D¤ gÁAiÀiï ¸ÁAUÉÆÛ¯ÉÆ. ``ªÀÄíeÁå ¯Áí£ÁAvÁèå-¯Áí£ÁA ¨sÁªÁAPï vÀÄ«ÄA QvÉA PɯÉA, ªÀiÁíPÁZï vÀÄ«ÄA PɯÉA.''
 
¨sÁgÀvÁPï ¸ÁévÀAvïæå ªÉļÉÆ£ï EwèA ªÀgÁìA eÁ°A. ºÁå ªÀgÁìA¤ ¨sÁgÀvÁAvÁèå ¥À«vïæ ¸À¨sÉAvï ªÀÄí¸ÀÄÛ §zÁèªÀuï eÁ¯Áå. ¸À«ÆPÉëAvï PÀ¼ÉÆ£ï D¬Ä¯Áèå ¥sÀæªÀiÁuÉA ¯Áí£ÁAvÁèå-¯Áí£ÁA ¨sÁªÁ-¨sÀ¬ÄÚAa ¸ÉêÁ PÀgÁÑ åAvï ªÀÄí¸ÀÄÛ ¥ÀæUÀw eÁ¯Áå vÀgï, ºÀgÉåÃPÁ QæøÁÛAªÁ£ï ªÉÄmÁA PÁqï°èA eÁ¯Áågï?
 
 
ªÀiÁ| ªÀiÁ«æ¸ï r'¥ÁªÁè  (DvÁA zɪÁ¢ü£ï.)
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Fr.Mauris D'Paula to KonkaniFriends.com
  Gunieanv Parkunk Atyanth Kasht
  Dhakter Pida Ghun Karthagi?
 More contributions from Fr.Mauris D'Paula
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mhajiea Lhanam Bhavank":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code