Lancy Pinto Nayak
Valentine Dees
Posted On: 14/02/2012 02:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
d¯ÁävÁ£ÁAZï ºÁAªÉ PÁ°Ì¯ÉèA
ªÀiÁíPÁ ªÉÆÃUï PÀuÁðgï eÁAiÀiï ªÀÄíuï
PÉÆuÁPï QvÁåPï PÀ¼ÉîA £Á?
ªÀiÁíPÁ DdÆ£ï ªÉļÉîA £Á!!!
 
ªÁqÉÆ£ï AiÉÄvÁ£Á ¸ÉÆzÀÄAPï ¥ÀqÉÆè
PÉÆuÉ ¸ÉÆqÁè åQà vÁAqÀÄAPï ¥ÀqÉÆèA
ªÀÄíeÁå ªÉÆUÁPï ¢UÉƪÉļÉÆî £Á
PÁ¼ÁÓAvï ªÉÆPÉÆ ¥ÀįÉÆè £Á
 
vÀ£ÁðmÁàuï ¸ÉÆzÀÄA£ï «¨sÁqÉèA
KQà ZÉqÀÄA PÁ¼ÁÓPï D¥ÁÖ¯ÉA £Á
ªÁ¯ÉAmÉÊ£ï ¢¸ÁZÉÆ DªÁÌ¸ï ªÉļÉÆîÃZï £Á
ªÀÄíeÉA ªÁ¯ÉAmÉÊ£ï PÉÆÃuï PÀ¼ÉîAZï £Á
 
ªÉÆÃUï, ªÀiÁAiÀiÁà¸ï D¤ D¥ÉèA¥Àuï
ªÁ¯ÉAmÉÊ£ï ¢Ã¸ï ¢vÁ ¸ÀAzÉñï
¸À«ÄÃ¥ÁAiÀiï, C©üªÀiÁ£ï D¤ UÀÆAqï FµÁÖUÀvï
«±Áé¹ ªÉÆÃUÁZÉÆ D¥ÀvïPÁAiÉÄZÉÆ DzÉñï
 
ªÉÆUÁ ¤¨sÁ£ï PÁ¼ÁÓA D±ÉvÁvï Deï
¥ÀAiÉÄê , ¸Ë®vÉÆå zË®vÉÆå D¤ ªÀÄeÉÆåð
ªÉÆÃUï PÀuÁðgï eÁ¯Á ¯ÁZÁgï
zɪÁ¯ÁVA WÁ®Ä£ï eÁAiÉÆÛ DeÉÆåð
 
¨sÁV vÀÄ«ÄA, ªÉÆÃUï PÀuÁðgÁA
vÀĪÀiÁÌA ªÉļÁî Deï §gÉÆ ¢Ã¸ï
ªÉÆÃUï PÀgÁ ªÉÆUÁAvï ¨sÉÆgÁ
¸ÀA¸Ágï eÁvÁ¸Àgï D¨sÉøï
 
 
 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £ÁAiÀiÁPï, PÀįÉêÃPÀgï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Yaadh
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
  Jiye Tum Jiye
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Valentine Dees":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code