Lancy Pinto Nayak
Yaadh
Posted On: 10/05/2012 0:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
AiÀiÁzï
zɪÁ zɪÁ AiÀiÁzï QvÁåPï ¢¯ÁAiÀiï ªÀiÁíPÁ?
fuÉåAvï ºÁAªï PÀµÁÖvÁA ºÁAªï
zɪÁ zɪÁ ¸Áézï QvÁåPï eÁ¯ÁAiÀiï ªÀiÁíPÁ
fuÉåAvï ºÁAªï £ÀµÁÖ¯ÁA ºÁAªï
 
SɯÉèA ¸ÀUÉîA ºÁUÉÆAªïß WɯÁA
«¸Áæ¯ÁA ºÁAªÉA QvÉA SɯÁA?
¢¯ÉÆè ªÉÆÃUï «¸Áæ£Á eÁ¯ÁA
ºÁAªÉA PÀ¸ÉèA ¥ÁvÁPï PɯÁA?
 
AiÀiÁzï ªÀiÁíPÁ ¸ÀvÉÊvÁvï ¸ÀzÁA
¢Ã¸ï D¤ gÁvï PÀgÀÄA£ï DgÁzsÁ£ï
«¸ÉÆæAªÉÑA «¸ÉÆæAªïÌ eÁAiÀiÁß
D¥Áè åAvï ªÀiÁíPÁ ¤¸ÉÆæAPï eÁAiÀiÁß
 
gÁvï QvÁåPï ¢vÁAiÀiï ªÀiÁíPÁ
AiÀiÁzï ªÀiÁíPÁ ¸ÀvÉÊvÁvï ºÀeÁgï
¸ÁAUï vÀÄA ºÁAªï dqïVà vÀÄPÁ?
¸Áézï, ZÁPÉÆAPï vÀÄeÁå ºÀÄfgï?
 
AiÀiÁzï, ªÀiÁíPÁ ¢vÁvï ¦üQgï
fAiÉÄvÁAAiÀiï ªÉÆvÁð ºÁAªï
ªÉÆÃUï, ªÀiÁíPÁ PÀvÁð ¯ÁZÁgï
ªÉÆvÁð£ÁAAiÀiï vÀÄA ºÀ¹ð¯ÉÆè eÁAªï
 
ªÉįÉè WɯÉ, ªÀiÁvÉåPï ¸ÁgÉA
fêÀAvï D¸Ávï, WÉAªïß ªÉÇeÉA
AiÀiÁzï PÁqÀÄAPï, ¥ÁvÁÌ ¨sÉÆgÉÆ
¸ÀUïð eÁA«Ý zÁzÉƸÁÌAiÀiï ªÀÄíeÉA
 
 
 
 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £ÁAiÀiÁPï, PÀįÉêÃPÀgï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Upranth Kitem??????
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
  Jiye Tum Jiye
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Yaadh":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code