Gladies Rego
Akasacho Khel
Posted On: 01/03/2011 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
DPÁ¸ÁZÉÆ Sɼï
¤½A ¤½A ªÉÆqÁA
PÁ½A zsÀ«A ªÉÆqÁA
ªÀÄÄzÉ-gÁ² DPÁ¸Ágï WÀĸÁÛA
ªÁgÉA ¨ÁAiÀiï zsÁAªÉÇ£ï AiÉÄêïß
 
ªÉÆqÁA ºÁwA zsÀgÀÄ£ï ªÉÇqÀÄ£ï
¸ÀÄAiÀiÁð ªÀiÁªÀiÁPï DqÉƸï zsÀgÀÄ£ï
¨ÁAiÉÄ ªÀíqï ¸ÀAiÀiÁè¥ï PÀgÀÄ£ï
PÀÆPÀÄ°¥Á Sɼï SɼÁÛ¯ÉA
 
DPÁ¸Ágï ªÉÆqÁA gÀhÄUÉØA ZÀ¯ÁÛA
gÀhÄUÁèuÁå GeÁå vÀ¯ÁégÉA¤
UÀqÀÎqÁåA £Á½A WÀgÁA¤
JPÁªÉÄPÁ DzÉÆî£ï ¥ÀrèA
 
DPÁ¸ï ¨Á¨Á-¨sÀÄ«Ä ªÀiÁAiÀiï
ªÉVA ªÉVA ªÉÆUÁgï ¥ÀqÉÆ£ï
«Ä®£ï eÁ¯ÉA ºÁ¸ÉÆ£ï £ÁZÉÆ£ï
¨sÀÄ«Ä ¥ÁZÁé å£ï UÀ¨sÉð¸ïÛ eÁvÁA
 
GzÀgï D¥ÉèA ¨sÀgÀÄ£ï WɪÀÅ£ï
DPÁ¸ï ¨Á¨Á ºÀUÀÆgï eÁªÀÅ£ï
ªÉÆqÁ vÉÆAqÁA ªÉƸÁæ£ï ¥ÀÄVèA
¸ÀÄAiÀiÁð¯ÁVA SɼÉÆAPï ¯ÁUÁÛ£Á
 
ªÁgÁå PÀIJA ¨ÉÆmï eÉÆPÀÄ£ï
D¥Áæ¢ PÀgÀÄ£ï gÁUÁ£ï ¥sÀÄUÉÆ£ï
¸ÀÄAiÀiÁð¯ÁVA G¥Áæ½ PÀvÁð°A
¨sÀÄ«Ä DPÀ¸Ágï PÁ¼ÉÆPï ¥ÁAUÀÄ£ïð
 
vÀªÀ¼ï...
ªÁgÉA vÁAPÁA ºÁ¸ÉÆ ¥sÁAPÀªïß
¢vÁ C² §Æzï-¨Á¼ï
D¥Áè å ¥É¯ÁåZÉÆ ªÉƸÉÆgï PÀgÀÄ£ï
gÀhÄUÉÆØ£ï vÀÄ«Ä ¥ÀqÁ£ÁPÁvï
DPÁ¸ÁxÁªïß ¨sÀÄ«ÄPï D¥ÉÆÖ£ï
£Á¸ï eÁvɯÁåvï ZÀÄgÁ£ï ZÀÆgï

 
UÉèÃr¸ï gÉÃUÉÆ
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Gladies Rego to KonkaniFriends.com
  Somieacho Chavtho Khilo
  Ragtha Kondanth Balok
  Dev Mela
  Amimyi Morthanv
  Bhognnam No 357-374
  Victor Rodrigues Anim Na
  Potanthlim Madasthanam
  Kursa Vailo Somi
  Bhuminch Kadtha Lagad
  Adamv Eve
 More contributions from Gladies Rego
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Akasacho Khel":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code