Lolita Crasta
Sambhar
Posted On: 10/05/2012 09:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¸ÁA¨Ágï
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
1 PÉÃgÉmï,
1 §mÁmÉÆ,
1 £ÉÆïïPÉÆïï,
4-5 ©Ã£ïì D¤ PÀ¸À°¬Ä eÁAiÀiï vÀ¸À° gÁAzÀéAiÀiï WÁ¯ïß,
1 ¦AiÀiÁªï,
1 mÉƪÉÄmÉÆ D¤ «ÄÃmï WÁ¯ïß PÀÄPÀÌgÁAvï GPÀqïß zÀªÀgï.
E¯Éè±Áå vɯÁAvï 10 ¯ÁA¨ï «Ä¸ÁðAUÉÆ,
1 nøÀÆà£ï GqÁÝ zÁ¼ï,
2 mÉÃ.¸ÀÆà£ï PÀ¤àgï,
1 nøÀÆà£ï fgÉA,
E°è²A ¨ÉêÁaA ¥Á£ÁA,
1/2 £Á¯ïð.
 
PÀað jÃvï:
ºÉA ¥ÀÆgÁ KPï mÉƪÉÄmÉÆ WÁ¯ïß ªÁlÄ£ï zÀªÀgï. DvÁA E¯ÉèA vÉïï Wɪïß vÁPÁ ¸Á¸ÁAªï D¼Áå£ï WÁ¯ïß ¨sÁdÄ£ï vÁPÁ GPÀqÉè° gÁAzÀéAiÀiï WÁ¯ïß «ÄÃmï, a«ÄÖ ºÀ¼Àzï, ¯Áí£ï PÀÄqÉÆÌ UÉÆÃqï, RvÀÌvÉÆ AiÉÄvÉZï PÀ¤àgï ¨sÁf ²A¥Áتïß ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 

¯ÉÆ°mÁ PÁæ¸ÁÛ
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
  Thil Ghaln Palak Potato
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Sambhar":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code