Hillary Cardoza
Kazara Pailem Samzon Phaley
Posted On: 03/03/2011 00:45 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÁeÁgÁ ¥ÀAiÉÄèA ¸ÀªÉÆÓ£ï ¥À¼É
¥ÀÅvÀÄÛgÁÑ å ±ÉnPï D¸Á ªÀÄíuï ªÀíqï D¸ïÛ
zsÀĪÉPï ¯ÁUÁèå SÁå¸ïÛ;
``vÉÆZï ZÉqÉÆ eÁAiÀiï'' ªÀÄíuï
zsÀĪÉZÉA ºÁAUÁ ºÀoï.
 
zsÀĪÉPï D¥Àªïß ¸ÁAUÉèA'ªÉA
``vÁPÁ D±ÉAªÉÑA £À»AUÉÆ vÀĪÉA;
²PÁàAvï QvÉÆè, vÀÄA eÁuÁAAiÉÆÎ?
vÀÄPÁ ªÉÄnæPï PÀgÀAiÀiÁèå £ÀíAAiÉÆÎ'ªÉA?''
 
¥ÀÅvÀÄÛgÁPï zsÀĪï PÁeÁgÁPï UɯÉèA
vÁPÁ ªÉļÉÆ£ï DAiÀiÁèA;
vÉzÁßA xÀAAiÀiï ªÉÆUÁgï ¥ÀqÉÆ£ï eÁ¯ÉèA
vÁPÁ vÉÆZï eÁAiÀiï ªÀÄíuï ¨sÀUÁèA.
 
¸ÁAUÉèA'ªÉA zsÀĪÉPï ¸ÀªÀiÁÓªïß
``vÁZÉÆ ¨Á¥ÀAiÀiï ¦AiÉÆuÁå ªÀĤ¸ï;
vÁå WÀgÁAvï gÁªÁÛAiÀiï PÀ¸ÉA?
¥ÀAiÉÄèA ¯ÁUÁèA vÀÄPÁ ¦±ÉA!''
 
ZÉqÁéZÁå RgÀAzÁAiÉÄPï M¥ÉÇèA'ªï
DvÁA ¥À¼ÉAiÀiÁ, ºÁ¸ÁÛ UÁAªï;
¸ÀPÁ½A UɯÁågï PÉÆA¨ÁåPÁmÁPï
DAiÀiÁè ågÁ'AiÉÆè ¥ÁnA WÀgÁPï.
 
zsÀĪÉZÁå ªÀvÁÛAiÉÄPï PÁeÁgï
¸ÁAUÉÆAPï vÀĪÀiÁÌA ªÀiÁíPÁ ¨ÉeÁgï;
PÁeÁgï eÁªïß JPÁZï ªÀgÁì£ï
zsÀĪÉPï ¥ÁnA ªÉļÉîA PÀļÁgï.
 
xÀAAiÀiï WÉƪÁ£ï ªÀiÁgïß-§qÀªïß
¥ÉÇmÁPï £Á¸ÁÛA PÁªÀiï PÀgÀªïß;
PÀ¸ÉA¬Æ ªÀgïì PɯÉA ¥Á±Ágï
DvÁA §¸ÉÆ£ï gÀqÁÛ ¨ÁUÁègï.
 
ªÀíqÁZÉA zÀ¨sÁðgï ¸ÀªÀiÁÓ¯ÉAV?
¨sÁAiÀiÁèå£ï ¥ÀÅvÁ ¢¸ÁÛ ¸ÉÆ©üvï (?)
``²AªÉÚZÉA KPï «Ä²£ï ºÁqÁÛA
¥sÉÇÃmï¨sÀgï ¥ÀÅvÁ ªÀ¸ÀÄÛgï ²AªÉÇ£ï!''
 
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Marnachi Bhiranth
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
  Tailor
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kazara Pailem Samzon Phaley":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code