Catherine D'mello
Rasmalai
Posted On: 01/06/2012 08:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
gÀ¸ïªÀįÁAiÀiï
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KPï °Ãlgï ªÉÆí²ZÉA zÁmï zÀÆzsï. zÉÃqï PÀ¥ïà ¸ÁPÀgï (ªÀ vÀĪÀiÁÑ å UÉÆqÁìuÉ ¥ÀæPÁgï), KPï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ±Áå¥sÉÇæ£ï KPï PÀ¥ï zÀÆzsÁAvï ©üdAiÀiï.
 
Dmï J¼ÉÆ ¨ÁjÃPï ¦mÉÆ PÀgï. zÉÆãï vÁAwAiÀiÁA, KPï PÀ¥ï zÀÆzsÁZÉÆ ¥ÁªÀØgï, CzsÉðA PÀ¥ï PÀ¸ÀÖgïØ ¥ÁªÀØgï, KPï PÀ¥ï ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ¨ÉÃQAUï ¥ÁªÀØgï, KPï PÀ¥ï zÀÆzsÁZÉA QæêÀiï, PÁ¯ÉÝA PÀ¥ï §zÁªÀiï-¦¸ÁÛ, PÁdÄ ªÉÆAiÀiÁaA ¨sÁjÃPï PÁ¥ÁA.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
zÀÆzsï D¤ ¸ÁPÀgï zÁmï ºÁArAiÉÄAvï ªÉÇvÀÄ£ï, ¯Áí£ï GeÁågï ²dAªïÌ zÀªÀgï. vÁAwAiÀiÁA, zÀÆzsÁZÉÆ ¥ÁªÀØgï, ¨ÉÃQAUï ¥ÁªÀØgï, PÀ¸ÀÖgïØ ¥ÁªÀØgï §gÉA ªÉÆüïß, ¯Áí£ï UÀÄ¼É PÀgïß, E¯ÉèA zsÁA§Ä£ï ²eÁÑ å zÀÆzsÁAvï ¸ÉÆqï. zÀÆzsï gÀ¸ïªÀįÁAiÀiï CzsÉðA DmÁè å G¥ÁæAvï-zÀÆzsÁZÉA QæêÀiï, J¼Á ¦mÉÆ, zÀÆzsï-±Áå¥sÉÇæ£ï D¤ PÁ¥ÁA PɯÉè qÁæAiÀiï ¥sÀÇæmïì ±ÉuÁAiÀiï. KPï RvÀÌvÉÆ DAiÀiÁèå G¥ÁæAvï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
xÀAqï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ¦üæqÁÓAvï zÀªÀgï. eɪÁÚ G¥ÁæAvï gÀ¸ïªÀįÁAiÀiï SÁAªïÌ ¢. ¥sɸÁÛA-¥ÀgÁâAPï ºÉA CªÀé¯ï ¥ÀPÁé£ï. zÀÆzsÁZÁå ¥ÁªÀØgÁAvï gÀ¸ïªÀįÁAiÀiï PÀgÀÄAPï ªÉÃ¼ï £Ávï¯ÁèåA¤, CzsÉðA Dmï¯Áèå zÀÆzsÁAvï `gÀ¸ïUÀįÁè' ¦Ã¼ïß WÁ¯ïß gÀ¸ïªÀįÁAiÀiï dlàmï vÀAiÀiÁgï PÀgÀĪÉåvÁ.

 

PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Rasmalai":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code