Fr.Maurice D'Paula
Ghundaye Thavn Bob Martam
Posted On: 10/05/2012 09:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
UÀÄAqÁAiÉÄ xÁªïß ¨ÉÆÃ¨ï ªÀiÁgÁÛA
xÉÆqÁåAPï C¸ÉA ¨sÀUÁÛQ, `D¥ÀÅuï ªÀÄíuï ¥ÁwÌ ªÀĤ¸ï, ªÁAiÀiïÖ ¸ÀªÀAiÉÄZÉgï dAiÀiïÛ ªÀígÉÆAPï ¸ÀPÁ£Ávï¯ÉÆè C¸ÀÌvï ªÀĤ¸ï.' zÉPÀÄ£ï, zɪÁZÉÆ ¸ÀºÀªÁ¸ï vÉ ¥ÀAiÀiïì PÀgÁÛvï, ªÀiÁUÉÚA ¸ÉÆqÁÛvï, zÉêïªÀÄA¢gÁPï ªÀZÁ£ÁAvï!
 
C¸À¯Áå ªÀÄ£Áê åA¤ ¸ÀªÀiÁÓeÁAiÀiï Q, eÉdÄ d£Áä¯ÉÆè ªÀÄíuï UÉƪÁðAZÁå UÉÆmÁåAvï. ±ÉíuÁZÉÆ ªÁ¸ï, ªÀÄÄvÁZÉÆ UÁmï D¤ ªÀÄĸÁÌA-ªÀÄÆ¸ï ¨sÀgÀÄ£ï  D¸Ávï UÉƪÁðAZÁå UÉÆmÁåAvï. vÀÄeÉA PÁ½eï vÀ¸À¯ÉAZï eÁAªïÌ ¥ÀÅgÉÆ. vÀj ¥ÀÅuï, vÀÄeÁå CvÁä åAvï ©qÁgï PÀgÀÄAPï zÉÃªï ¥ÁnA ¸ÀgÁ£Á. vÀÄA C¸ÀÌvï ªÀÄíuï eÁuÁ¸ÉÆ£ï zɪÁ£ï vÀÄPÁ gÀZÁèA, zɪÁ£ï vÀÄPÁ «AZÁèA, zÉêïªÀÄA¢gÁ xÁªïß ¨sÁAiÀiïæ WÁ¯ïß ¥ÀæUÀmï ¥ÁwÌ ªÀÄíuï ªÉǯÁ¬Ä¯Áèå ªÀÄí£Áê åAPï, eÉdÄZÁå PÁ¼Ágï `¥ÀÅ©èPÁ£ï' ªÀÄíuÁÛ¯É D¤ eÉdÄ eÁ¯ÉÆ ¥ÀÅ©èPÁ£ÁAZÉÆ EµïÖ.
 
G¥ÁæAvï eÉdÄ xÀAAiÀiï xÁªïß ¨sÁAiÀiïæ ¸Àgïß UɯÉÆ D¤ ªÁmÉgï ¯É« £ÁAªÁZÁå JPÁ ¥ÀÅ©èPÁ£ÁPï ¸ÀÄAPÁ PÁmÁågï ªÀ¸ÀƯÉPï §¸ÉÆ£ï D¸Éè¯ÁåPï vÁuÉA zÉSÉÆè. ``AiÉÄ ªÀÄíeÁå ¥ÁmÁèå£ï'' ªÀÄí¼ÉA eÉdÄ£ï vÁPÁ.
 
G¥ÁæAvï ¯É«£ï D¥Áèå WÀgÁ eÉdÄPï, ªÀíqï KPï eɪÁuï PɯÉA. xÀAAiÀiï ¥ÀÅ©èPÁ£ÁAZÉÆ ªÀíqï KPï dªÉÆ vÁZÉ ¸ÁAUÁvÁ ¥sÀAUÉÛgï §¸ÉÆè. eÉdÄ£ï dªÁ¨ï ¢Ãªïß ªÀÄí¼ÉA: ``¨sÀ¯Á¬ÄÌ D¸Éè¯ÁåAPï ªÀAiÀiÁÓa UÀeïð £Á; vÁa UÀeïð D¸Á ¦qÉøÁÛAPï.''
 
¥ÁvÁÌAvï fAiÉÄvɯÁå ªÀÄ£Áê åPï¬Æ zɪÁ¯ÁVA ¨sÁªÁqÁÛZÉÆ JPÀémï D¸Á. ºÉgÁAPï ¨sÀUÀÄì£ï, ºÉgÁA xÀAAiÀiï zÀAiÀiÁ¼ÁAiÀiï zÁPÀªïß, zɪÁa D±Á PÁ¼ÁÓAvï zsÀgïß gÁªÉè¯Áå ¥ÁwÌ CvÁä åAvï `zɪÁZÉÆ GeÉÆ' zÉAªÉÇAPï ¸Ázsïå D¸Á. ¤ªÀiÁt WÀr ¥ÀAiÀiÁAvï, ¸ÀéAvï ¤zsÁðgï zsÀgÉÑA ¸ÁévÀAvïæå ªÀÄ£Áê åPï D¸Á. ¥ÁvÀPï ªÀ¼ÉÆÌ£ï, zɪÁ xÁªïß ¥ÀgÁÛ¯Áèå ªÀÄ£Áê åPï PÁPÀļïÛ ¯Á¨sÁÛ D¤ DªÀiÁÑ å dªÁ©Pï vÉÆ ¸ÀzÁAZï gÁPÉÆ£ï D¸Á.
 
 

ªÀiÁ| ªÀiÁ«æ¸ï r'¥ÁªÁè  (DvÁA zɪÁ¢ü£ï.)

Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Fr.Maurice D'Paula to KonkaniFriends.com
  Kon Ulaitha Mhallem Garjechem
  Jivananth Pidechem Karbar
  Tumyi Ek Mhanyari
  Mhanis Monxieak Bolpo
  Adhik Vartem Kaam Disana
  Kumok Khaim Thavn Yeteli?
 More contributions from Fr.Maurice D'Paula
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Ghundaye Thavn Bob Martam":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code