Catherine D'mello
Pomplet - Sunktachem Stuff Fry
Posted On: 09/07/2011 18:12 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
¥ÁA¥Éèmï-¸ÀÄAPÁÖAZÉA ¸ÀÖ¥sï ¥sÁæAiÀiï
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑ å ªÀ¸ÀÄÛ:
KPï ªÀíqï ¥ÁA¥Éèmï zsÀÄAªïß, ªÀÄzsÉA zÉÆãï CzsÁðA PÀgïß, ªÀÄzsÉÆè PÁAmÉÆ «AUÀqï PÀgï. JPÁ °A¨ÁåZÉÆ gÉÆøï, «Æmï ¯Áªïß  KPï ªÀgï zÀªÀgï. ZÁågï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ, CzsÉðA PÀ¥ï PÀ¤ágÉ ¨sÁf, ZÁågï ¯ÉÆ¹Ú ¨ÉÆAiÉÆ, KPï EAZï D¯ÉA, PÁ¯ÉÝA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï ºÀ½Ý ¦mÉÆ WÁ¯ïß ¥ÉøïÖ PÀgï, CzsÉðA ZÁíAiÉÄ PÀįÉgï «Æmï ¥ÉøÁÖPï ¨sÀgÀÄì£ï, ¥ÁA¥ÉèmÁZÁå ©üvÀgÁèå PÀIJ£ï ¯Áªïß, CzsÉðA ªÀgï zÀªÀgïß, PÉêÀ¯ï ©üvÀgÁèå PÀIJ£ï E¯Áèå vÉïÁAvï fªÁìuï ªÉvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï ¸ÀÖgï ¥sÁæAiÀiï PÀgïß ¨ÉƲAiÉÄAvï PÁqï. KPï PÀ¥ï f«A ¸ÀÄAPÁÖA ¯Áí£ï PÀÄqÉÌ PÀgï. KPï ¦AiÀiÁªï, zÉÆãï vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ, E°è PÀ¤áj ¨sÁf, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ºÀ½Ý ¦mÉÆ, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï ªÀiÁ¸Á ¦mÉÆ, KPï mÉƪÉÄmÉÆ-ºÉÆå ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ ¨ÁjÃPï PÉÆZÉÆgï PÀgï.
 
vÀAiÀiÁgï PÀjÑ jÃvï:
¥sÁæAiÀiï ¥sÉãÁAvï KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï vÉïï vÁ¥Áèå G¥ÁæAvï ¦AiÀiÁªï, vÀ£ÉÆåð «ÄgÁìAUÉÆ WÁ¯ïß CzsÉðA «Ä£ÀÄmï¨sÀgï ¨sÁeÁèå G¥ÁæAvï mÉƪÉÄmÉÆ, ªÀiÁ¸Á ¦mÉÆ, PÀ¤ágÉ ¨sÁf, ºÀ½Ý ¦mÉÆ WÁ¯ïß, §gÉA ¨sÀgÀÄì£ï; ¸ÀÄAPÁÖA, gÀÆa ¥sÀæªÀiÁuÉA «Æmï, D¯Áå-¯ÉƹÚZÉA ¥sÉøïÖ WÁ¯ïß ¨sÁdÄ£ï, KPï ªÉÄeÁ PÀįÉgï PÉÆÃgïߥsÁègï ¨sÀgÁì¥ÁPï ¨sÀjì. ¯Áí£ï GeÁågï, mÉƪÉÄmÉÆZÉA GzÁPï ¥ÀÅgÉÛA ¸ÀÄPÁèå G¥ÁæAvï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.
 
¨sÀgÁì¥ï ¥ÀÇuïð xÀAqï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ¥ÁA¥ÉèmÁ ©üvÀgï JPÁ PÀIJ£ï ¥ÁvÁîAiÀiï. vÁZÉ ªÀAiÀiïæ ¥ÁA¥ÉèmÁZÉA zÀĸÉæA Czsïð zÀªÀgïß, ºÀ¼ÀÆ E¯ÉèA zsÁA¨ï. (¸ÀÄvÁ£ï ¨sÁAzsÁèågï¬Æ eÁvÁ.) ¥ÁA¥ÉèmÁZÁå zÉÆãï¬Æ ¨sÁAiÀiÁèå PÀIJA¤ «Æmï-«ÄgÁìAUï ¯Áªïß zÀªÀgï.
 
JPÁ ¨ÉƲAiÉÄAvï ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA  gÀªÉÇ, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA vÁAzÁî ¦Ãmï, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA UÉÆAªÁ ¦Ãmï, ZÁågï ªÉÄeÁ PÀįÉgÁA PÉÆÃgïߥsÁègï ¥ÁvÁîAiÀiï (¸Àªïð ¦Ãmï MlÄÖPï §gÉA PÀgïß ¨sÀgÀÄì£ï ¥ÁvÁîAiÀiï.)
 
xÀAqï eÁ¯ÉèA ¸ÀÄAPÁÖZÉA ¨sÀgÁì¥ï ¥ÁA¥ÉèmÁ ©üvÀgï ¸ÀUÁî å£ï ¥ÁvÁîAiÀiï. vÁZÉ ªÀAiÀiïæ zÀĸÉæA Czsïð zÀªÀgïß ¥ÁA¥Éèmï ºÀ¼ÀÆ zsÁA¨ï ªÀ ¸ÀÄvÁ£ï ¨ÁAzsï. «Æmï-«ÄgÁìAUï ¸ÁgÀ¬Ä¯Áèå ªÀAiÀiïæ §gÉA ¦ÃmÁAvï ¯ÉƼÀªïß RRðjvï zÉÆãï¬Æ PÀIJA¤ ¨sÁeï. n±ÀÆå ¥ÉÃ¥ÀgÁAvï PÁqï. ªÉÄeÁgï ªÀiÁAqÁÛ£Á PÀIJ£ï °A¨ÁåaA D¤ ¦AiÀiÁªÁaA jAUÁ§j PÁ¥ÁA ¸ÀdAiÀiï. (ªÀÄÄA§AAiÀiïÛ ªÀ¹Û PÀgÉÛ¯ÁåA¤ ¨ÉÆA©¯ÁAZÉA, ¸ÀÄAPÁÖAZÉ ¨sÀgÁì¥ï ¸ÀÖ¥sï PÀgïß, ¥sÁæAiÀiï PÀgïß gÀÆZï dgÀÆgï D¥ÁÚªÉåvï.)
 
n¥ïì: ªÀiÁ¹î zsÀÄAªïß PÁvÀgïß zÀªÀj£ÁPÁvï. ªÀiÁ¸ÉîZÉA gÀÆaZÉA GzÁPï zÉAªÉÇ£ï ªÀZÉÆ£ï PÀr gÀÆZï eÁAiÀiÁß.
 
 
 
PÉxÀj£ï r'ªÉįÉÆè (¨ÁgÉmÉÆÖ), ¨ÉÊAzÀÆgï.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Catherine D'mello to KonkaniFriends.com
  Custard Kheer
  Rashmi Kabab
  Beepachem Bafat
  Anas-Cabbage Salad
  Fruits,Tutti, Frutti Custard Fruit Salad
  Cream Caramel Pudding
  Pork Ribs Barbecue
  Chicken Vegetable Pasta
  Maslemchem Petisam
  Murg Thava
 More contributions from Catherine D'mello
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Pomplet - Sunktachem Stuff Fry":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code