Fr.Mauris D'Paula
Dhakter Pida Ghun Karthagi?
Posted On: 17/07/2011 15:15 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
zÁPÉÛgï ¦qÁ UÀÆuï PÀgÁÛV?
¦qÁ UÀÆuï PÀgÉÑA ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁZÉA ºÁvÉgï eÁªïß ªÁªÀÅgÁÛ zÁPÉÛgï. UÀÆAqï SÁ¯ÉÛA¥Àuï vÁZÁå PÁ¼ÁÓAvï D¸ÉÆAPï eÁAiÀiï. D¥Áèå ¸ÀéAvï ¸ÁªÀÄxÉðZÉgï ¯ÉSÁ-ªÀígÉÆÛ ¥ÁwAiÉÄAªÁÑ å zÁPÉÛgÁZÁå ªÀÄwZÉgï PÁ¼ÉÆPïZï AiÉÄvÉƯÉÆ. vÉÆ ZÀÆPï ¸ÀªÀiÁÓvÉƯÉÆ D¤ CqÁØ¢rØ aQvÁì ¢vÉƯÉÆ. zÁPÉÛgÁZÁå ºÁvÁA¤ C£ÁªÀ±ïå PÀµïÖ ¨sÀUï¯Éè zsÁgÁ¼ï D¸Ávï. UÀÆuï eÁA«Ñ WÀr DAiÉÄè¯Áå ªÉ¼Ágï, ¸ÁªÀiÁ£ïå zÁPÉÛgÁZÁå ºÁvÁA¤  UÀÆuï eÁ¯Éè zÁSÉè zÀgÀ§¸ïÛ D¸Ávï. ºÀgÉåÃPÁ ¸À¤ßªÉñÁAvï ªÀiÁUÉÚA G¥ÁÌgÁÛ.
 
UÀÆuï PÀgÉÑA zɪÁ£ï. xÉÆr ¦qÁ ªÀÄgÁÚ SÁwgï D¤ w UÀÆuï eÁAiÀiÁß. xÉÆr ¦qÁ ¸ÉƹeÁAiÀiï ªÀÄíuï DAiÉÄè°è. ¥sÁªÉÇvÉÆ ªÉüï D¬Ä¯Éè ªÉ¼Ágï, ¸ÁªÀiÁ£ïå ¦qÁ UÀÆuï eÁvÁ. xÉÆr ¦qÁ ªÀiÁUÁÚ å£ï UÀÆuï eÁA«Ñ. ¥ÀÅgÁ ¦qÁ zÁPÉÛgÁZÁå ºÁvÁA¤AZï UÀÆuï eÁAiÀiÁÓAiÀiï ªÀÄíuï PÁAiÉÆÝ PÀgÀÄAPï PÉÆuÁPï¬Æ ºÀPïÌ £Á. CeÁå¦A xÀgÁ£ï ¦qÁ UÀÆuï eÁAªïÌ ¸Ázsïå D¸Á ªÀÄí¼ÉîA, ªÉÊeÁÕ¤Pï xÀgÁ£ï gÀÄvÁ PÀgÁÛ ®ÆzÁðAvÉèA ¥ÀÅtåPÉëÃvïæ.
 
vÀj¥ÀÅuï, zÁPÉÛgï eÁªÁ߸Á ¸ÁªÀiÁ£ïå ªÀÄítÂAiÀiÁj ¦qÁ UÀÆuï PÀgÉÆÑ. vÁå ¥Á¸Àévï ªÀiÁUÁÚ å£ï CeÁå¦A xÀgÁ£ï ¦qÁ UÀÆuï eÁ¯Áèå ªÉ¼Ágï¬Æ ¸ÉÆ«Ä ªÀÄíuÁÛ: vÀÄPÁZï ªÀZÉÆ£ï zÁPÉÛgÁPï zÁPÀAiÀiï. zÁPÉÛgÁa ¸À®ºÁ WÉvÀZï ªÀPÁÛA §Azsï PÀjÑA. vÀj¥ÀÅuï, CeÁå¦A xÀgÁ£ï ¦qÁ UÀÆuï eÁvÁ ªÀÄíuÁÑ åPï zÀĨsÁªï £Á. £ÀªÁå ¸ÁAvÁPï ¥ÁZÁgÁÛ£Á, vÁuÉA zÉÆãï CeÁå¥ÁA PÀgïß zÁPÀAªïÌ D¸Ávï.
 
¸À¨sÁgï xÀgÁAa ¦qÁ, ªÀÄwPï ¸ÀªÀ¸ïÛPÁAiÀiï D¤ ¸ÀÆáwð ¯Á¨sÉè¯Áå ªÉ¼Ágï, aQvÁì £Á¸ÁÛ£Á UÀÆuï eÁvÁ. QvÁåPï ªÀÄí¼Áågï, ¦qÁ PÀÆrAvï ªÀAiÀiïæ ¥ÀqÁèå eÁ¯Áågï¬Æ, vÁZÉA ªÀÄÆ¼ï ªÀiÁ£À¹Pï D¤ CwäPï. ªÀÄwPï D¤ PÁ¼ÁÓPï ±ÁAw vÀ¸ÉA ¸ÀÆáwð ¢AªÁÑ å SÁwgï, ¸ÀªÉÆrÛZÉA ªÁvÁªÀgÀuï CvÀåAvï ¸ÀºÀeï¯ÉèA ªÀÄí¼ÉîA ¢¸ÉÆ£ï DAiÀiÁèA. ¸ÀPÀÌqï ¦qÁ ±ÁjÃjPï ªÀÄíuï aAvÉÑA ªÀírè ZÀÆPï.
 
 
ªÀiÁ| ªÀiÁ«æ¸ï r¥ÁªÁè (DvÁA zɪÁ¢ü£ï)
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Fr.Mauris D'Paula to KonkaniFriends.com
  Gunieanv Parkunk Atyanth Kasht
  Mhajiea Lhanam Bhavank
 More contributions from Fr.Mauris D'Paula
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Dhakter Pida Ghun Karthagi?":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.121
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code