Lolita Crasta
Beans Sukka
Posted On: 11/11/2007 18:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ZÁmÉÖ ©Ã£ïì ¸ÀÄPÉ
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑå ªÀ¸ÀÄÛì
1/2 Q¯ÉÆ ZÁmÉÖ ©Ã£ïì PÀÄqÉÌ PÀ£ïð zÀªÀgï
eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑå ªÀ¸ÀÄÛ
JPÁ ¨ÉƪÁèAvï
1 nøÀÆà£ï «Ä¸ÁðAUÉ ¦mÉÆ,
1/2 nøÀÆà£ï PÀ¤àgÉ ¦mÉÆ,
1/2 nøÀÆà£ï vÀ£Áåð °A¨ÁåZÉÆ ¦mÉÆ,
a«ÄÖ ¨sÀgï ºÀ¼Àzï,
1 mÉç¯ï ¸ÀÆà£ï UÀgÀA ªÀĸÁ® ¦mÉÆ,
1 nøÀÆà£ï ¸ÁPÀgï,
1/2 nøÀÆà£ï ¨Á¥sÁvï ¦mÉÆ.
E¯ÉèA GzÁPï WÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï zÀªÀgï.

PÀað jÃvï
DvÁA vÉA ºÀÄ£ï PÀ£ïð 1/2 nøÀÆà£ï ¸Á¸ÁAªï 1/2 nøÀÆà£ï fgÉA, 3-4 ¸ÀÄPÉÆå «Ä¸ÁðAUÉÆ, G¥ÁæAvï ©Ã£ïì, «ÄÃmï, 1/2 PÀ¥ï zsÀAAiÀiï WÁ¯ïß ¨sÀ²ð. DvÁA ªÀAiÉÄèA «Ä±Àæuï WÁ¯ïß ¯ÉÆêï GeÁågï GPÀqÁÛ ¥ÀAiÀiÁðAvï zÀªÀ£ïð ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï.            


Edited By John A Monis and Published by Raj Francis Pereira
Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Beans Sukka":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.110
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code