Hillary Cardoza
Marnachi Bhiranth
Posted On: 26/07/2011 01:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÀÄgÁÚa ©ügÁAvï
ªÀÄíeɯÁVA ªÀÄí¸ÀÄÛ zÀÄqÀÄ D¸Á
UÀeÉðªÀAvÁAPï ¢ÃAªïÌ ¸ÀÄgÁvï;
¸ÀÄSï £Á ªÀiÁíPÁ ºÀgÉåÃPï ¢Ã¸Á
ªÉÆgÁ£ïV ªÀÄíuï ¨sÀUÁÛ ©ügÁAvï.
 
zÁPÉÛgÁAPÁ'Aªï ªÉļÉÆAPï UɯÉÆA
¥ÀjÃPÁë PÀgïß zÁPÉÛgï ªÀÄíuÁÛ;
vÀÄPÁ PÁ¼ÁÓ ¦qÁ D¸Á (!)
ªÀíAiÀiï zÁPÉÛgÁ¨Á, vÀ¸ÉA ªÀiÁíPÁ ¨sÀUÁÛ.
 
vÀÄeÁå ºÀzsÁåðZÉA M¥ÉæñÀ£ï PÀjeÉ
ºÀzsÁåðAvï PÉzÁßA zÀÆPï AiÉÄvÁ
PÁ½eï PÉzÁßA gÁªÁvï ªÀÄíuÉÆ£ï
ªÀiÁíPÁ ªÀÄí¸ÀÄÛ ¨sÉå ¢¸ÁÛ!
 
zÁPÉÛgÁ¨Á ºÀ¼ÀÆ ªÀÄí¼ÉA'ªÉA
ªÀÄíeÉÆ zÀÄqÀÄ ªÀÄí¸ÀÄÛ D¸Á;
GUÁظï PÀgïß ªÀÄí¼ÉA'ªÉA vÁPÁ
MlÄÖPï PɯÁågï PÀgÉÆÃqï «ÄPÁévÁ.
 
JªÀiï¹¹ ¨ÉAPÁAvï ±ÉA¨sÀgï ºÀeÁgï
PÉ£ÁgÁ ¨ÉÃAPÁAvï ¥À£Áß¸ï ¯ÁSï
vÁå D¤ ºÁå ªÀÄíuÉÆ£ï
D¤ ªÀiÁíPÁ ªÉļÁß ¯ÉÃSï.
 
¥sÀ¯ÁuÁå ¢Ã¸Á M¥ÉæñÀ£ï ªÀÄíuï
¢Ã¸ï ¥ÀAiÉÄèAZï UÉÆvÀÄÛ PɯÉÆ;
ªÀÄgÀuï ªÀ ªÁAZÉÆ£ï  QvÉA?
xÀAAiÀiïÑ fêï CzsÉÆð UɯÉÆ!
 
M¥ÉæñÀ£ï PÀgÁÛ£Á PÁ½eï PÁqÁÛvï RAAiÀiï
PÁAAiÀiï vÉÆAzÉæ ¢¸Áèågï;
PÀgÁÛvï RAAiÀiï ¥Áè¹ÖPï ¸Àdðj
¨sÀVì zɪÁ, PɯÉÆè zÀÄqÀÄ ¥sÉÇdðj.
 
SÁnAiÉÄgï xÁªïß ¸ÀPÁè ¥ÀqÉÆ£ï
ºÀzsÁåðAwè zÀÆPï ZÀqï eÁ¯Áå;
¤zÁÑ å ¥ÀAiÉÄèA ªÀiÁUÉÚA ªÀÄíuÉÆAPï
vÀÄPÁ PÉÆuÉ ¥ÉÃmï WÁ¯Á?   


»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ.
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Goda Melanth Kodachi Pida
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
  Tailor
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Marnachi Bhiranth":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 162.158.62.205
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code