Lancy Pinto Nayak
Upranth Kitem??????
Posted On: 29/07/2011 02:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
G¥ÁæAvï QvÉA????
xÀAqï ¥ÀqÁÛgÉà ¨Á¨Á,
xÀAqï ¥ÀqÁÛ.
ªÉ¼Á-PÁ¼ÁPï ¸Àªïð
xÀAqï ¥ÀqÁÛ.
¥Émï¯ÉèA ¥Á®évÁ,
ºÀÄ£ï D¸ï¯ÉèA ¤ªÁÛ,
G¨ï D¸ï¯ÉèA ±É¼ÉA eÁvÁ.
¥ÀæPÀæw ¤AiÀĪÀiï vÉA.
 
QwèA ¥ÀæPÀgÀuÁA ,
D¬ÄèA D¤ WÉ°A.
QvÉè D¦èA
ªÀiÁrÛgï eÁªïß ªÉÄ°A
QvÉè «ZÁgï,
¨sÀÄeïð £Á¸ÁÛ WɯÉ.
QvÁè å¤ "¨Ë ¨Ë" PɯÉA
G¥ÁæAvï QvÉA?
 
xÀAqï ¥ÀqÁÛgÉà ¨Á¨Á,
xÀAqï ¥ÀqÁÛ.
ªÉ¼Á-PÁ¼ÁPï ¸Àªïð
xÀAqï ¥ÀqÁÛ.
¥Émï¯ÉèA ¥Á®évÁ,
ºÀÄ£ï D¸ï¯ÉèA ¤ªÁÛ,
G¨ï D¸ï¯ÉèA ±É¼ÉA eÁvÁ.
¥ÀæPÀæw ¤AiÀĪÀiï vÉA.
 
¥ÉmÁ£Á¸ÁÛ Ggï¯ÉèA
zsÀÄAªÉÇgï ªÉÇPÁÛ,
¯ÁZÁgï zsÀĪÁæ ¥ÉƦü¸ï,
DAvÀªÀiÁð¼ÁA¤ SÉÆAPÁÛ.
¨sÀ¼ï D¸ï¯Éè
zÀÄqÁé£ï ªÉÄeÁÛ.
"zsÀªÀiïð" ¸ÀªÁðAPï
`D¦üªÀiÁZÉA DªÀiÁ¯ï ªÁAmÁÛ.
D¥Áè å ªÀÄvÁè¨Á£ï,
¨ÁAzÀÄA£ï WÁ¯ÁÛ.
G¥ÁæAvï QvÉA?
 
xÀAqï ¥ÀqÁÛgÉà ¨Á¨Á,
xÀAqï ¥ÀqÁÛ.
ªÉ¼Á-PÁ¼ÁPï ¸Àªïð
xÀAqï ¥ÀqÁÛ.
¥Émï¯ÉèA ¥Á®évÁ,
ºÀÄ£ï D¸ï¯ÉèA ¤ªÁÛ,
G¨ï D¸ï¯ÉèA ±É¼ÉA eÁvÁ.
¥ÀæPÀæw ¤AiÀĪÀiï vÉA.
 
"ªÉƸÁæ QmÁ¼ï GmÁÛ,
zÀĪÁæZÁå ¨sÀ¼Á£ï.
ªÉƸÁæPï zÁPÉëuï £Á.
D¸ÀÌvÁÌAiÀiï ¯ÉƼÁÛ,
gÁdQÃAiÀiï SɼÁ£ï,
GeÉÆ ¥ÉmÁÑ å D¢üA,
GzÁPï ªÉÇvÁÑ å ¸À¼Á£ï
ªÀÄ£Áê¥Àuï WɯÉA
D©üªÀæ¢Ý ªÉÄ°
¨ÉÆPÁæ åAPï PÁvÀÄæAPï,
GeÁågï ¨ÁdÄ£ï,
SÁAªïÌ vÀAiÀiÁgï eÁ¯É.
G¥ÁæAvï QvÉA?
 
xÀAqï ¥ÀqÁÛgÉà ¨Á¨Á,
xÀAqï ¥ÀqÁÛ.
ªÉ¼Á-PÁ¼ÁPï ¸Àªïð
xÀAqï ¥ÀqÁÛ.
¥Émï¯ÉèA ¥Á®évÁ,
ºÀÄ£ï D¸ï¯ÉèA ¤ªÁÛ,
G¨ï D¸ï¯ÉèA ±É¼ÉA eÁvÁ.
¥ÀæPÀæw ¤AiÀĪÀiï vÉA.
 
DvÁA...!
QmÁ¼ï £ÀíAiÀiï GeÉÆ eÁAiÀiï,
ªÉÆAiÉÄÓ £ÀíAiÀiï "ZÁ§ÄPï" eÁAiÀiï,
zsÀªÀiïð £ÀíAiÀiï ªÀÄ£Áê¥Àuï eÁAiÀiï.
zsÁ£ï -D£ÀÄzsÁ£ï £ÀíAiÀiï
¸ÀªÀiÁzsÁ£ï eÁAiÀiï.
¨ÉÆPÉæ ªÀí ¨ÉAPÉæ £ÀíAiÀiï,
Qæ¸ÁÛZÉ ¥ÁmÁè« ªÀíAiÀiï.
fAiÉÄvɯÁåPï UËgÀªï eÁAiÀiï,
vÀæ¥ÉÛZÉA ªÀÄígÀuï eÁAiÀiï.
UÉƪÁî åAPï PÉƯÉÆ ªÉÇgÀÄA
DªÀiÁÌ zɪÁgÁeï ¥ÀÄgÉÆ.
 
G¥ÁæAvï QvÉA????
 


 
¯Áå¤ì ¦AmÉÆ £ÁAiÀÄPï , PÀįÉêÃPÀgï
Edited & Published By Konkanifriends.com Team

 

Other Last 10 Contributions of Lancy Pinto Nayak to KonkaniFriends.com
  Novem Jevaan
  Svatantr Zai
  Yaadh
  Valentine Dees
  Kaliz
  Mhanis
  Monthi Festh
  Khaimsar?
  Dhandho
  Jiye Tum Jiye
 More contributions from Lancy Pinto Nayak
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Upranth Kitem??????":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code