Lolita Crasta
Mutton Cutlet
Posted On: 17/10/2007 18:00 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive

ªÀÄl£ï PÀmÉèmïì

eÁAiÀiï ¥ÀqÉÆÑå ªÀ¸ÀÄÛ
500 UÁæA ªÀÄl£ï «Äãïì
1-2 §mÁmÉ GPÀqïß aqÀÄð£ï zÀªÀgï.
1 vÁAwA ¨sÁdÄAPï vÉïï,
5 ¯ÉƸÀÄuÉ §AiÉÆ,
1/2 D¯ÉA, E°è PÀ¤àgÉ ¨sÁf,
4-5 ªÉÇqÁÛ¯ÁªïaA ¥Á£ÁA,
1/2 nøÀÆà£ï §r±ÉÃ¥ï,
3-4 vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ,
1 ªÀíqï ¦AiÀiÁªï,
1 mÉƪÉÄmÉÆ,
3-4 nøÀÆà£ï UÀgÀA ªÀĸÁ¯Á ¦mÉÆ.

PÀað jÃvï
ªÀiÁ¸ï zsÀĪïß «ÄÃmï ¸ÁgÀªïß zÀªÀgï. E¯Éè±Áå vɯÁAvï D¯ÉA, ¯ÉƸÀÄuï, vÀ£ÉÆåð «Ä¸ÁðAUÉÆ, ¦AiÀiÁªï WÁ¯ïß ¨sÁeï. G¥ÁæAvï §rÃ±É¥ï ªÉÇqÁÛ¯ÁAªÁAaA ¥Á£ÁA, PÀ¤àgï ¨sÁf D¤ UÀgÀA ªÀĸÁ¯Á ¦mÉÆ, mÉƪÉÄmÉÆ, «Äãïì WÁ¯ïß §gÉA ¨sÀ¸ÀÄð£ï GPÀqÁÛ ¥ÀAiÀiÁðAvï zÀªÀ£ïð GPÀqÉÛZï §mÁmÉ «ÄÃmï WÁ¯ïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¨sÀÄAAiÀiï zÀªÀgï. G¥ÁæAvï UÀÄ¼É PÀ£ïð ªÀiÁ¯Éð¯Áèå vÁAwAiÀiÁAZÁå «Ä±ÀæuÁAvï §ÄqÀªïß ¨ÉæqïØ PÀæA¨ÁìAvï ¯ÉƼÉƪïß ZÁmÉÖ PÀ£ïð PÁ¬ÄèAvï vÉïÁAvï zÉÆäà PÀIJ ¨sÁdÄ£ï PÁqï.

Edited By John A Monis & Published By Raj Francis Pereira  

Other Last 10 Contributions of Lolita Crasta to KonkaniFriends.com
  Cabbage Pathrode
  Kelmbea Kholeant Ube Masli
  Kokkisam
  Peanut Brownies
  Pannir Mushroom Burji
  Peanut Brownies
  Sambhar
  Sweet and Spicy Prawns
  Cauliflower Manchurian
  Idly Upma
 More contributions from Lolita Crasta
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Mutton Cutlet":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code