Francis Furtado
Variea Ghon
Posted On: 03/08/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÁgÁå-UÉÆuï (¥ÀvÀAUï)

ftÂAiÉÄZÉÆ ¸ÀUÉÆî ªÉüï-«Äí£Àvï PÁqÁÛAªï
UÉÆtÂPï zsÀjÚ  xÁªïß ªÀAiÀiïæ GPÀ¯ÁÛAªï
¸ÀªÁðA ¥Áæ¸ï HAZï ªÀígÀÄAPï ¥ÉZÁqÁÛAªï
¸ÀPÁØAa £ÀzÀgï vÁZÉgï ¥ÀqÉÆAPï D±ÉvÁAªï.
 
D«ÄA¬Æ vÁAZÁå ¸ÁAUÁvÁ zsÁAªÁÛAªï
zÉÆUÁA¬Æ xÀPÉÆ£ï G¸Áé¸ÁPï gÁªÁÛAªï
WÀrAiÉÄ-WÀrAiÉÄ ¥ÀqÁÛ£Á vÁAPÁA GPÀ¯ÁÛAªï
¥ÁPÁågï D¥ÁÖ¯ÉèA, gÀÄPÁgï ²PÁð¯ÉèA PÁqÁÛAªï.
 
UÉÆuï ¦AzÁèågï vÁPÁ ¥ÀvÉÆÛ ªÀiÁgÁÛAªï
¥ÀŸÁèªïß, ¸ÀªÀiÁÓªïß G¨sÉÆAPï ¯ÁAiÀiÁÛAªï
vÁtÂA ªÁgÁågï G¨sÉÑA ¥À¼ÉAªïÌ D±ÉvÁAªï
¤²ÑZï G¨sÉÛ°A ªÀÄíuï ¨sÀªÁð¸ÉÆ ¢vÁAªï.
 
CSÉÃjPï KPï ¥Á«ÖA UÉÆuï ªÁgÁågï ZÀqÁÛ
vÉzÁßA vÁPÁ ¸ÀÄvï ZÀqï eÁAiÀiï ¥ÀqÁÛ
vÀÄf UÉÆuï DvÁA ªÁgÁågï G¨sÁÛ
vÀÄeÉA eÁAiÀiïwvÉèA ¸ÀÄvï vÁPÁ ¸ÉÆqÁÛ.
 
ºÀgÉåÃPÁ £ÀªÁå ¸ÀÄvÁ ¸ÁAUÁvÁ
ªÀÄ£ÁAvï «avïæ RAvï G¨ÉÆÓ£ï AiÉÄvÁ
w RAvï ¸ÀAvÉÆøÁ ªÀÄÄSÁgï °¥ÁÛ
C¸ÉÆZï vÀĪÉÆÑ ªÉÃ¼ï ¥Á±Ágï eÁvÁ.
 
¸ÉÆ©üvï £ÉAn UÉÆuï ªÁgÁågï G¨sÁÛ
vÀÄeÉÆ D¤ UÉÆtÂZÉÆ CAvÀgï ZÀqÁÛ
UÉÆtÂZÉA PÁªÀiïAZï G¨sÉÑA-vÀÄPÁ ¨sÀUÁÛ
Deï vÀÄeÉA PÁªÀiï ¸ÀA¥ÉèA C¸ÉA ¯ÁUÁÛ.

 

¥sÁæ¤ì¸ï ¥sÀÅqÁÛzÉÆ, zÀ»¸Àgï (ªÀÄÄA§AiÀiï)
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Francis Furtado to KonkaniFriends.com
  Sosnikayen Raak
  Santosbharith Vidiearthi Jivit Apexuieam
  Vonkare - Va- Vonk
  Konkani Friends
  Amchi Mumbai
  Kitem Faidho
  Veglachar
  Tum Gelea Upranrth
  Khanth Ek Pida
  Jivitachem Tharum
 More contributions from Francis Furtado
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Variea Ghon":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code