Hillary Cardoza
Goda Melanth Kodachi Pida
Posted On: 19/06/2012 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
UÉÆÃqÁ ªÉÄïÁAvï PÉÆÃqÁa ¦qÁ?
¸ÀA¸ÁgÁAvï D¸Ávï ZÉqÁéA
¸ÉÆ©üvïÛ-¸ÉÆ©üvïÛ ¢¸ÁÛvï;
vÁå ¥À¬ÄÌA JPÉèA ZÉqÀÄA
¥À¼Éªïß vÁPÁ zsÁAªÁÛvï!
 
¥ÁæAiÀiï eÁ° ªÀÄíuï DªÀ¬ÄÑ RAvï
ZÉqÁéPï KPï Huï vÁZÉÆ ºÁvï;
¥À¼Éªïß vÉÆÃAqÁPï ¸À¬ÄæPÉÆ ºÀeÁgï
ºÁvï ¥À¼Éªïß zsÁAªÁÛvï £ÁPÁ ºÉA PÁeÁgï!
 
vÁå ¥À¬ÄÌ JPÉÆè ZÉqÉÆ
ZÉqÁåZÁå ¸ÉƨsÁAiÉÄPï ¨sÀįÉÆ£ï UɯÉÆè;
¯ÁUÁèågï PÉÆÃqï ¯ÁUÉÆA¢ ªÀÄíuï
PÁeÁgÁPï ZÉqÁéZÉÆ ºÁvï zsÀgÉÆè!
 
PÀÄmÁäaA ZÉqÁåaA ªÀÄíuÁ°A:
ZÉqÁé£ï ¯ÁUÁèA ¦¸ÉA ªÀÄíuï;
£Á eÁ¯Áågï zsÀjvï PÉÆÃuï ºÁvï?
ZÉqÁåPï ¯ÉÆmÁå ªÀiÁgÀÄ£ï ªÁíuï!
 
ZÉqÁé£ï ¥Á¥ï ¸ÀvïZï ¸ÁAUÉèA
ZÉqÁå£ï PÀIJPï D¥Àªïß;
PÉÆÃqï £À»A ºÉA, ¸ÁAUÁÛA ¸Àvï
DAiÀiïÌ vÀÄA aÃvï ¢Ãªïß!
 
ºÁAªï ¯Áí£ï ¨sÀÄVðA D¸ÁÛ£Á
DªÉÄÎgï WÀgÁ UÉÆÃqï PÀgÁÛ¯É;
DAiÀiÁÝ£ÁAvï PÉƨÁ gÉÆøï WÁ®Ä£ï
GeÉÆ PÀgÀÄ£ï UÉÆÃqï PÀgÁÛ¯É!
 
ºÁAªï vÉzÁßA zÉÆÃ£ï ªÀgÁìAaA ªÀÄíuÁÛ° DªÀAiÀiï
gÀqÁ£ÁPÁ, ¥ÀÅgÉÛA ¸ÁAUÉÆ£ï ¸ÀªÀiÁÓAiÀiï;
¸À¼Àì¼Áå gÉÆøÁPï ºÁvï WÁ¯ÉÆ
ªÀiÁ¸ï RUÉÆð£ï ºÁvï zsÀªÉÇ eÁ¯ÉÆ!
 
DvÁA ¥À¼É ºÁvï ªÀÄíeÉÆ
¸À¬ÄæPÉPï D¬Ä¯Éè ªÀÄíuÁÛvï;
AiÀiÁ ¥ÁnA ºÁvï PÉÆqÁZÉÆ
«¸ÁÛgÉÆ£ï eÁAiÀiïÛ ¨sÀAUÀ¸ÀÛ¼ï fêÁZÉÆ!
 
 
»®j PÁqÉÆðeÁ, ¥Á®qÁÌ.
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Hillary Cardoza to KonkaniFriends.com
  Bokdi Mhaka Naka
  Kuxieak Adkal Karxi Uprant Zaroor Radxi
  Aunty
  Bhangaracho Navro
  Marnachi Bhiranth
  Kazara Pailem Samzon Phaley
  Achar Karcho Apradh
  Sobhai
  Dhuvek Ek Sairik
  Tailor
 More contributions from Hillary Cardoza
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Goda Melanth Kodachi Pida":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code