Melvin Rodrigus
Kaxem Sangum? Kitem Sangum?
Posted On: 06/08/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
PÀ±ÉA ¸ÁAUÀÄA? QvÉA ¸ÁAUÀÄA?
¸ÀPÁ½A ¥ÁAZÁAaA £ÉAnA QuÁðA
¨Á®Ì¤ ¨sÁAiÀiÁè å ªÉÇqÁÛAvï
¤¸À̼ï jhÄäAiÀiÁAZÁå ¥ÁPÉîAPï
¨sÉmï ¢vÁvï.
¨Á¼ÁêZÁå ªÉÇAmÁAvÁè å£ï
¯Á¼ï UÀ¼ï¯Éè§j,
ªÁí¼ÁÑ å ªÁgÁå²gÁAPï
zsÉÆêï zÉAmÁA¤ ¤¸ÀvÁð.
ºÁAªï vÉÆ ªÀÄwZÁå PÀįÉgÁ£ï DgÁªïß
PÁ¼ÁÓZÉ ¨ÉÆwèAvï ¨sÀvÁð£Á
vÀÄA ¥ÁmÁè å£ï ¥ÉÆlÄè£ï zsÀvÁðAiÀiï
D¤ «ZÁvÁðAiÀiï;
ºÉ ¸ÀPÁ½AAiÀiï vÀÄA ªÀÄíeÉÆ ªÉÆÃUï PÀvÁðAiÀiïªÀÄÆ?
 
TuÁ£ï QuÁðA ¥À¼ÁÛvï
zsÉÆêï DmÁÛ
PÀįÉgï ¥ÀqÁÛ
D¤ ¨ÉÆÃvïè ¥sÀÄmÁÛ!
 
¸ÁAeÉZÁå ¸ÁvÁAZÉÆå ¸ÁªÉÇî å
WÀgÁ ¨sÁAiÀiÁè å ¥ÉƸÁðAvï
¥ÁªÁèA ¥ÁªÁèAPï ¥ÁmÁèªï
PÀvÁðvï.
ªÀiÁíPÁZï ªÀ¼ÀPï £Ávï¯Áè å
ªÀÄíeÁåZï ªÉQÛvÁéZÉÆå
PÀĪÉÇð vÁAvÁè å£ï
¢¸ÉÆAPï ¯ÁUÁÛvï.
ºÁAªï vÉÆå ¢¶ÖAvï ¢¥Á̪ïß
PÁ¼ÁÓAvï ¸ÀdAiÀiÁÛ£Á
vÀÄA ¥ÁmÁè å£ï ¥ÉÆlÄè£ï zsÀvÁðAiÀiï
D¤ «ZÁvÁðAiÀiï:
ºÉ ¸ÁAeÉgï¬Ä vÀÄA ªÀÄíeÉÆ ªÉÆÃUï PÀvÁðAiÀiïªÀÄÆ?
 
TuÁ£ï PÁ¼ÉÆPï ¥ÀqÁÛ
¸ÁªÉÇî å vÁAvÀÄA TvÁðvï
¢¶Ö WÀAiÉÆæ å eÁvÁvï
PÁ¼ÁÓAwèA ¥ÁAiÉÄ߯ÁA ¥ÀvÀðvÁvï
 
PÀ±ÉA ¸ÁAUÀÄA? QvÉA ¸ÁAUÀÄA?
ªÀÄíeÁå zsÉƪÁa ¨ÉÆÃvïè ¥sÀÄl¬Ä¯Áè åZÉÆ
PÁ¼ÁÓAwè ¥ÁAiÉÄ߯ÁA ¦mÉÆ PɯÁè åZÉÆ
ªÉÆÃUï vÀjà PÀ¸ÉÆ PÀgÀÄA?
ªÉÆÃUï vÀjà QvÁåPï PÀgÀÄA?
¸ÁAUï ªÀiÁíPÁ
¸ÁAUï ªÀiÁíPÁ!!


ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï
Edited & Published By Dirvem Konkani Weekly Team

Other Last 10 Contributions of Melvin Rodrigus to KonkaniFriends.com
  Eka Gulobachem Udhiean
  Vaag Ieatha
  Gazal
 More contributions from Melvin Rodrigus
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Kaxem Sangum? Kitem Sangum?":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code