Donath D' Almeda
Velachem Daaiz
Posted On: 10/08/2011 01:30 GMT
 
Print this page Feel free to ask your question Tell a friend Browse archive
ªÉüÁZÉA zÁAiÀiïÓ
ºÁAªï ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁ, ªÁmï ZÀªÀiÁÌvÁ¯ÉÆA
ZÀ¯ÁÛA-ZÀ¯ÁÛA, DAiÀiÁ̯ÉÆ ªÀÄ£Áê åA UÀ¯ÁmÉÆ;
xÉÆqÉ AiÉÄvÁvï, xÉÆqÉ ªÉvÁvï
xÉÆqÉ ZÀ¯ÁÛvï, xÉÆqÉ zsÁAªÁÛvï.
 
xÉÆqÉ ¯ÉÆlÄ£ï ¥ÀqÁÛvï, xÉÆqÉ zÀªÀðqÁÛvï
ºÀgÉåÃPÉè¬Æ CªÀÄƯïå ªÉüÁ ¥ÁmÁèå£ï zsÁAªÁÛvï;
ªÉüï D¥ÁÚAZÉÆ PÀgÀÄAPï D±ÉvÁvï
ªÉüÁZÉÆ ¥ÀæAiÉÆÃUï PÀgÀÄAPï ¯Á¯ÉvÁvï.
 
DvÁA ºÁªÉA ¥sÁªÉÇ aAvÀÄAPï
vÀÄf eÁuÁéAiÀiï, vÀÄf ªÀréPï;
¸ÀzÁA ºÁªÉA ¥sÁªÉÇ ¤AiÀiÁ¼ÀÄAPï
vÀĪÉA ªÀÄíeÉgï, ªÉÇvÉè° PÀĪÉÆPï.
 
vÀĪÉA ªÀiÁíPÁ ªÉÃ¼ï ¢¯ÁAiÀiï
¥ÀÅuï, £Á¸ï eÁAªÉÑA zÁAiÀiïÓ vÉA;
¥sÁªÉÇvÁå¥ÀjA G¥ÉÇåÃUï PÀj£Á vÀgï
QvÁåPï ªÀiÁíPÁ vÉA G¥ÁÌgÉèA?
 
zÉPÀÄ£ï zɪÁ, ªÀÄ»ªÉÄ gÁAiÀiÁ
ªÉüÁa ªÀréPï, ºÁAªï eÁuÁ eÁvÁA;
ºÀgÉåÃPï WÀr, ºÀgÉåÃPï ¢Ã¸ï
vÀÄeÁå ªÀÄ»ªÉÄZÉÆ ¤AiÀiÁ¼ï PÀgÁÛA.
 
PÀÄ¥Áð vÀÄf ¯Á¨sÀAiÀiï ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁ
¥Á¼ÁÑ åPï ªÀÄíeÉÆ zÀÈqsï ¤Zɪï;
PÉ¢AZï ºÁªÉA «¨sÁr£Á eÁAªïÌ
vÀĪÉA ¢¯ÉèA CªÀÄƯïå ªÉüÁZÉA zÁAiÀiïÓ.
zÉÆãÁvï r'D¯ÉäÃqÁ, vÉÆmÁÖªÀiï
Edited & Published By Henry D' Paula

Other Last 10 Contributions of Donath D' Almeda to KonkaniFriends.com
  Jezuk Ami Fathor Marthanv Nhaim Gi?
  Dhaan Dharmachi Aat Hantham
  Saunsarant Adhik Vartem Kitem?
  Vhadilamchi Zavabdhari
  Amchea Malgadeanim Dillem Denem - Kaat
  Zanvaiechim Sangnieo -30
  Resper Ani Upranthlem Karyem
  Amcho Fudaar Deveachea Mandavalenth Asa
  Kristhia Vhadvik Zanam Zanvieam
  Denim Veveglim Ani Seva Vevegli
 More contributions from Donath D' Almeda
Post Your Comments
Name:
E-mail:
Location:
Comments:
Your Rating For "Velachem Daaiz":
Average Fair Good Very Good Excellent
For our security purposes your IP address is recorded.
Your IP address is 108.162.219.62
Please help us to fight spam by entering the security code as shown in the image:
security code